Közérdekű adatok

Közérdekű adat megismerése iránti igény


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.)  26. § és 27. § rendelkezéseire tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot – a közérdekből nem nyilvános személyes, a minősített, illetve az Infotv., egyéb törvény vagy európai uniós jogi aktus által más okból korlátozott adatok kivételével – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

 

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél. A szóban előterjesztett igényről jegyzőkönyvet szükséges felvenni.

 

A Kormánymegbízott, illetve az igénylő által megkeresett szervezeti egység vezetője vagy az általuk megbízott munkatárs a kérelmet - annak tartalma alapján - haladéktalanul köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy

a)   az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e,

b)   az igényelt adatokat a Kormányhivatal kezeli-e,

c)    az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e,

d)   megtalálhatók-e a honlapon,

e)    a kért módon vannak-e tárolva a Kormányhivatalnál, vagy feldolgozásuk szükséges,

f)     a kérelmező elérhetősége tisztázott-e,

g)   a tájékoztatást milyen formában, módon kérik,

h)   az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e a Kormányhivatalnak költséget, illetve ennek
megtérítését a kérelmező vállalja-e.

 

Amennyiben a fent meghatározott körülmények a kérelem alapján nem állapíthatóak meg, az igénylőt a Kormányhivatal megkeresi a hiányzó információkra vonatkozó nyilatkozatának beszerzése érdekében.

 

Amennyiben a kért adatot nem a Kormányhivatal kezeli, úgy a megkeresett szervezeti egység a kérelmet haladéktalanul továbbítja annak a szervnek, amelynek feladat- és hatáskörébe tartozik, és erről egyidejűleg tájékoztatja az igénylőt.

 

Amennyiben a kért adatot nem a Kormányhivatal megkeresett szervezeti egysége kezeli, úgy a megkeresett szervezeti egység a kérelmet haladéktalanul továbbítja annak a kormányhivatali szervezeti egységnek (adatfelelős), amelynek az adat kezelése a feladatkörébe tartozik.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Kormányhivatal az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget, amennyiben annak feltételei fennállnak. E határidő az Infotv. 29. § (2) bekezdésében megjelölt körülmények fennállása esetén egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

 

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt a Kormányhivatal aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

 

A Kormányhivatal az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól – a jogorvoslati lehetőségek feltüntetése mellett – 15 napon belül tájékoztatja az igénylőt.

 

 

Elektronikus közzététel

 

A Kormányhivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, melynek biztosítása érdekében az Infotv. 37. §-a szerinti közzétételi listákon meghatározott adatokat közzéteszi honlapján.

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  
1. Elérhetőség  

2. Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai (A szervezeti egységek feladatairól, tevékenységéről az adott szervezeti egység "Jogállás, tevékenység" menüpontjában, illetve feladat és hatásköri leírásában található bővebb információ.)

3. Vezetők elérhetősége  (A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége az adott szervezeti egység megfelelő menüpontjában található meg.)

4. Ügyfélkapcsolat és az ügyfélfogadási rend (A szervezeti egységek elérhetőségei és ügyfélfogadási rendjük az adott szervezeti egység megfelelő menüpontjában található meg.)

5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1. Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

2. Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

3. Hatósági ügyek, ügyleírások

4. Adatbázisok, nyilvántartások

5. Lapok

6. Hirdetmények, közlemények

7. Vizsgálatok, ellenőrzések

8. Közérdekű adatok statisztikája és eljárásrend

9. Statisztikai adatgyűjtések

10. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételei

11. Különös és egyedi közzétételi lista

 

III. Gazdálkodási adatok


1. Költségvetés, beszámolók

2. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

3. Támogatások

4. Szerződések

5. Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

6. Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

8. Közbeszerzési információk

 

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

Szolgáltatási tevékenységek nyilvántarásai (IMI)