Pályázat munkavédelmi hatósági feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály  

Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályánál

munkavédelmi hatósági feladatok

ellátására.

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Klapka u. 34.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása a megyei kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel (panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, munkavédelmi hatósági ellenőrzések lefolytatása, munkavédelmi hatósági eljárások lefolytatása, nyilvántartás vezetés, ügyfélfogadás).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kecskeméti Járási Hivatal, mint elsőfokú munkavédelmi hatóság hatáskörébe utalt ellenőrzések lefolytatása, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott feladatok és eljárások lefolytatása, döntéshozatal. Részvétel jelentések elkészítésében, jogorvoslati kérelmek beérkezése esetén a bírósághoz történő benyújtásban történő közreműködés. Közérdekű bejelentések és panaszok felvétele, azok kivizsgálása. Utóellenőrzési feladatok elvégzése a hatósági eljárás során hozott döntések végrehajtása érdekében. A munkáltató által működtetett informatikai rendszerek kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felsőoktatásban agrár, műszaki, orvos- és egészségtudományi, természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség és középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés.

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai,
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai,
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén a pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patakiné Pleskó Katalin a Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője nyújt, a 06-76/795-606-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához kérjük elektronikus úton kjhpalyazat@bacs.gov.hu címre eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkavédelmi hatósági feladatok megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: