Pályázat munkaügyi hatósági feladatok ellátására

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

 Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályánál

munkaügyi hatósági feladatok

ellátására.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Klapka u. 34.)

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása a megyei kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel (panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, munkaügyi hatósági ellenőrzések lefolytatása, munkaügyi hatósági eljárások lefolytatása, nyilvántartás vezetés, ügyfélfogadás).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kecskeméti Járási Hivatal, mint elsőfokú munkaügyi hatóság hatáskörébe utalt ellenőrzések lefolytatása, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben meghatározott feladatok és eljárások lefolytatása, döntéshozatal. Részvétel jelentések elkészítésében, jogorvoslati kérelmek beérkezése esetén a bírósághoz történő benyújtásban közreműködik. Közérdekű bejelentések és panaszok felvétele, azok kivizsgálása. Utóellenőrzési feladatok elvégzése a hatósági eljárás során hozott döntések végrehajtása érdekében. A munkáltató által működtetett informatikai rendszerek kezelése.  

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előéletű
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • felsőoktatásban pedagógus-képzés, gazdaságtudományok, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat alapján az álláshely legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 04.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patakiné Pleskó Katalin a Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője nyújt, a 06-76/795-606-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „munkaügyi hatósági feladatok” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: