Pályázat hatósági feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Hatósági és Igazságügyi Osztályánál

hatósági feladatok

ellátására.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellélet 19. a), b), c) pontja szerinti felsőfokú végzettség.

 

Feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. a), b), c) pontja szerinti felsőfokú végzettséggel ellátandó feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügyi Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása a Kecskeméti Járásra kiterjedő illetékességgel (kérelmek elbírálása, hatósági döntések előkészítése, nyilvántartás vezetés, ügyfélfogadás).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A járási hivatal, mint általános szabálysértési hatóság feladat – és hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárások és szabálysértési végrehajtási eljárások teljes körű és szabályszerű lefolytatása (feljelentések elbírálása, bizonyítási eljárás lefolytatása, eljárási cselekmények jegyzőkönyvezése, felhívás kibocsátása, elővezetés és körözés elrendelése, stb), az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatrögzítési és egyéb adminisztrációs tevékenység ellátása, amely kiterjed az elektronikus ügyintézés követelményeinek megfelelő kapcsolattartásra a szabálysértési ügyekben eljáró társhatóságokkal. Továbbá egyéb, a Kecskeméti Járási Hivatal hatáskörébe utalt hatósági jogkörben eljárva, valamint járási szociális hatáskört gyakorló szervként eljárva hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása, kérelmek elbírálása, hatósági döntések előkészítése, nyilvántartás vezetés, ügyfélfogadás, ügyfél tájékoztatás.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • A 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. a), b), c) pontja szerinti felsőfokú végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi, közigazgatási, államtudományi képzési területen szerzett felsőfokú szakképzettség
 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat alapján az álláshely legkorábban 2019. május 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Bernadett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály főosztályvezetője ad a 76/795-835-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „hatósági feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: