Pályázat gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalnak

vezetője

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Gyámügyi Osztály

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

ellátására.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Felsőoktatásban közigazgatási, államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy

felsőoktatásban pedagógus-képzés, társadalomtudományi, bölcsészettudományi képzési területen szerzett szakképzettség.

 

Feladatkörök:

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

Kecskeméti Járás illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4-11/A.§-ban meghatározott járási gyámügyi feladatok ellátása

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó gyámügyi feladatok vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása, az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, hatósági döntések előkészítése, ügyfélszolgálati feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogász vagy felsőoktatásban közigazgatási területen szerzett szakképzettség
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés
 • gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat alapján az álláshely 2019. július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polyák Zsuzsanna a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztályának osztályvezetője ad a 76/795-852-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: