Pályázat belső ellenőr feladat ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőr

feladat ellátására.

 

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony 2021.06.30-ig.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Kecskemét Deák Ferenc tér 3.

 

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelő miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók, vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és a belső ellenőrzési kézikönyv szerint, a Bkr. szerinti nyilvántartások vezetése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jogszabályokban előírt belső ellenőrzési feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, egyetem, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A §-a szerinti végzettség,
 • államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés – ÁBPE – kötelező szakmai továbbképzés,
 • Ellenőrzési, költségvetési , pénzügyi, számviteli területen szerzett – legalább 2 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS OPffice (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély vagy kiválasztása esetén az előírtak szerinti regisztráció,
 • Nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          közigazgatási alap-, vagy szakvizsga,

-          ABPE-I., vagy ABPE-II. képzésen történő részvétel vagy vizsga,

-          az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció,

-          költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, jogszabályismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget, regisztrációt, ABPE szakmai továbbképzést igazoló okmányok másolatai,
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

 

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt kérjük

-          Elektronikus úton elküldeni a herczeg-kis.edit@bacs.gov.hu e-mail címre, a tárgyban kérjük feltüntetni: belső ellenőr  

-          Személyesen: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. X. emelet 1323-as iroda

-          Kérjük a pályázaton feltüntetni: belső ellenőr.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczeg-Kis Edit Etelka belső ellenőrzési osztályvezető, telefonon: 76/513-792 vagy 20/430-2180.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: