„Az adatvédelem mára az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó téma…”

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok, Központok Adatvédelmi Szakmai Napja


 „Az adatvédelem mára az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó téma, melynek aktualitását  a GDPR, az Európai Unió 2018. május 25. napja óta alkalmazandó adatvédelmi rendelete adja. Jelentősége pedig  különösen fontos a szociális és gyermekvédelem területén, ahol  a származásra, nemre,  vallásra vagy akár szexuális hovatartozásra vonatkozó különleges adatok  kezelése a napi szintű feladatellátás része” – kezdte köszöntő beszédét dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főigazgatója a Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya által 2018. június 19. napjára szervezett, A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ÉS KÖZPONTOK ADATVÉDELMI SZAKMAI NAPJA  című rendezvényen.A megyében működő gyermekvédelmi szakemberek, járási gyámhivatalok munkatársait először dr. Tömösi Ramóna LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, adatvédelmi szakértő, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának munkatársa tájékoztatta a GDPR fontosabb rendelkezéseiről, rávilágítva, hogy az adatvédelem eddig is a közszolgáltatások és a hatósági munka szerves részét képezte, melyet az uniós rendelet csak tovább erősített.  Az előadó kiemelte, hogy  a rendelet biztosítja   „ az elfeledtetéshez”, azaz a törléshez való jogot, mely szerint az érintett meghatározott esetekben jogosult arra, hogy  az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, de felhívta a figyelmet a  rendelet elveire is, különösen a személyes adatok kezelésének jogszerűségére, célhoz kötöttségére,  mely szerint a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet; hangsúlyozta az „adattakarékosság” elvét,   az adatkezelés céljai szempontjából nem releváns adatok kezelésének mellőzését és a mindezekért való felelősséget, az „elszámoltathatóság”-ot.


Az adatvédelem gyakorlati oldaláról  kiemelte a média szerepét,  főként egy-egy, kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekményről történő tudósítás okán, hangsúlyozva, hogy bár a közvélemény kíváncsi ezekre az információkra, azokat úgy kell közölni, hogy az adatokból ne lehessen  következtetéseket levonni konkrét  személyekre.


A szakmai nap következő előadója dr. Képíró Angéla, a Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának szociális és gyermekvédelmi jogi szakügyintézője volt, aki az Alapvető Jogok Biztosának megkeresésére még 2017. évben egy, a megyében működő család- és gyermekjóléti szolgálat adatkezeléssel is összefüggő ellenőrzéséről adott tájékoztatást, előadásában azonban kitért a megyei  gyakorlatra is.  A vizsgálat lefolytatását egy állampolgári panasz indokolta, mely nemzetiségi hovatartozásra tekintettel történő megkülönböztetésről, részrehajlásról számolt be; melyet azonban az elvégzett hatósági ellenőrzés nem támasztott alá.   A vizsgálat során  az is megállapítható volt, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatok, központok munkatársai megerősítést várnak adatkezelő tevékenységük helyessége, az általuk folytatott gyakorlat jogszerűsége tekintetében, melynek a  szakmai nap megszervezésével tett eleget a Hivatal.


Az általános adatvédelmi szabályok, majd a konkrét jogeset ismertetését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya két munkatársának, Ráczné Németh Teodóra mb. főosztályvezető és Bulyáki Tünde szakmafejlesztési referens  előadása követte, akik immáron a GDPR rendelkezéseinek ismeretében hívták fel a figyelmet a gyermekvédelem területén az „adattakarékos”, a „pontos” adatkezelésre, gyakorlati útmutatást is adva a jelen lévő családsegítők és esetmenedzserek számára. Előadásukban többször felhívták a figyelmet a gyerekek veszélyeztetettségét bejelentető személy adatainak zártan történő kezelésére, annak módjára, az iratbetekintés megfelelő előkészítésének fontosságára.


A szakmai nap lehetőséget biztosított a szakemberek számára kérdéseik, dilemmáik megfogalmazására, melyre az előadók készséggel válaszoltak, egyben felajánlották a későbbi, írásbeli vagy elektronikus  segítségnyújtás lehetőségét is.


A program azzal a megállapítással ért véget, hogy hasznosságára tekintettel 2018. év őszén a szociális intézmények munkatársai számára is indokolt hasonló szakmai nap megszervezése.(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)