Társadalombiztosítási Főosztály

Köszöntjük az oldalunkon!

 

 

A Társadalombiztosítási Főosztály az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás szakterületén a következő feladatokat látja el:

 

 

Egészségbiztosítás:

 • kamatmentes finanszírozási előleg megállapítása azon gyógyszertár számára, amely járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt;
 • csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz, gyermekgondozási táppénz méltányosságból történő megállapítása, egyszeri segélyben részesítés;
 • üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátás megtéríttetése a foglalkoztatóval;
 • az egészségbiztosítási ellátás megtéríttetése azzal, aki az ellátásra jogosult betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért felelős;
 • a magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett, illetőleg igénybe vett ellátás visszatérítése, illetőleg megtérítése címen fennálló követelés méltányosságból történő mérséklése, elengedése, vagy részletfizetés engedélyezése;
 • méltányosságból a kirótt kamat, késedelmi pótlék, illetve mulasztási bírság mérséklése, elengedése vagy részletfizetés engedélyezése;
 • szak- és pénzügyi ellenőrzés az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátására kiterjedően;
 • ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a ténylegesnél magasabb összegben számolta el az ellátásokat, illetve a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg a táppénz-hozzájárulást, a különbözet fizetésre kötelező határozatban történő megállapítása;
 • a társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató részéről beérkező, a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről szóló havi elszámolás fogadása, az elszámolás felülvizsgálata;
 • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató esetében a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz megállapításánál, kifizetésénél (folyósításánál), elszámolásánál, valamint az üzemi balesettel kapcsolatos kérelem elbírálásánál az ezzel kapcsolatos nyomtatványok és nyilvántartások vezetésénél a Magyar Államkincstár Központ által kiadott tájékoztatóban foglaltak betartásának ellenőrzése;
 • a kifizetőhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervének az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének elbírálásával, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése elleni fellebbezés elbírálása;
 • a társadalombiztosítási kifizetőhelyek üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét megállapító határozatainak fogadása a megtérítési eljárás megindítása szükségességének vizsgálata céljából;
 • ha a táppénzt megállapító szerv a táppénzre jogosult biztosítottnak az üzemi balesetnek nem minősülő balesetéről szóló nyilatkozatában foglaltak alapján azt állapítja meg, hogy a balesetet nem a biztosított, hanem más személy okozta, e nyilatkozat fogadása a táppénzt megállapító szervtől.

 

 

Nyugdíjbiztosítás:

 • kivételes nyugellátás-emelés vagy egyszeri segély engedélyezése, kivéve hozzátartozói nyugellátás esetén, vagy ha a kérelmet a Magyar Államkincstár Központhoz, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz nyújtották be;
 • nyugellátás méltányosságból történő megállapításának előkészítése, kivéve ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugellátásban részesült, valamint a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása esetén;
 • döntés a tartozás mérséklésére, elengedésére és a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást járási hivatal vagy kormányhivatal írta elő;
 • nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló megállapodás megkötése, kivéve Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy esetében, valamint azokban az ügyekben, amelyekben az öregségi nyugdíj megállapítására irányuló elutasító határozatot Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala hozta;
 • eljárás a foglalkoztatói adatszolgáltatással, a biztosítottak nyilvántartásba történő betekintési jogával, a kivonat készítésével és a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyéb ügyekben. Ezen belül:
 • a társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokról szóló kivonat kiadása,
 • az ügyfélnek a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában szereplő adatairól szóló kivonat kiadása a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §-ának (8) bekezdése alapján,
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 150. §-ának (3) bekezdése és a 179. §-ának (2) bekezdése szerinti igazolások kiadása,
 • a 2010. január 01. előtti időszakra vonatkozó visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, ugyanez megbízott vagy képviselő útján,
 • a végelszámolók és a felszámolók 2010. január 01. előtti időszakra vonatkozó visszamenőleges nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése,
 • a NYENYI program adatbázis-példányának helyreállítása,
 • a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. §-ának (2) bekezdése, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 112. §-ának (2) bekezdése és 1. számú melléklete szerinti igazolások kiadása,
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9/L. §-ának (3) bekezdése és (4) bekezdésének c) pontja alapján az egyszerűsített törlési eljáráshoz igazolás kiadása a bíróság számára arra vonatkozóan, hogy az érintett civil szervezettel szemben eljárás folyamatban van-e, illetve a civil szervezetnek van-e munkavállalója;
 • hatósági ellenőrzések végrehajtása;
 • helyszíni szemle tartása a Magyar Államkincstár Központ hatáskörébe tartozó ügyekben a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállásának megítélése érdekében;
 • perképviselet ellátása nyugdíjbiztosítási ügyekben.

 

A fenti feladatok ellátásáról, az azokhoz használandó nyomtatványokról részletesen Főosztályunk bal oldali menüben található három osztályának nevére kattintva tájékozódhat.

 

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Baján működő Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 2. az előbb felsorolt nyugdíjbiztosítási feladatok közül nem mindegyiket látja el. Ha olyan ügyben szeretne tájékozódni (például kivételes nyugellátás-emelés vagy egyszeri segély megállapítása), amelyet a Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 2. feladatai között nem talál, akkor azt megtalálja a Kecskeméten működő Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1. feladatainál. Ez azt jelenti, hogy az adott ügytípusban Bács-Kiskun megye teljes területére kiterjedően a kecskeméti osztályunk jár el.

 

Arra is szeretnénk rámutatni, hogy a fentiekben fel nem sorolt társadalombiztosítási ügyekben

járnak el. Ezekről az ügyekről a honlapjaikon tájékozódhatnak.

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatásköréről és illetékességéről itt olvashat részletesen.