Ügyféltájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

parlagfű elleni védekezési kötelezettségről

A parlagfűvel fertőzött területek felderítése 2022. évben is kiemelt hatósági feladatként jelentkezik. A rendkívül káros és agresszív gyomnövény elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal jelentős terméskiesést okozhat. Magyarországon a parlagfű továbbá a legtöbb kellemetlen tünetet kiváltó allergén, amely a lakosság jelentős részének egészségét, életminőségét rontja. A parlagfű elleni eredményes védekezés tehát közös érdekünk!


A mentesítési kötelezettség mindenkire és gyakorlatilag minden területre vonatkozik, ahol a parlagfű megjelenik, beleértve a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeket, rét-legelőket, ültetvényeket, erdőtelepítéseket, út menti és közterületeket, belterületi kiskerteket, játszótereket, parkokat, építési területeket.

 

A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, ugyanakkor környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendszeres, vegetációs időben 3-4-alkalommal, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet célravezető. A vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazható növényvédő szeres gyomirtás is. A tartós eredmény érdekében kiemelten fontos a virágbimbó kialakulásának folyamatos megakadályozása, amely jogszabály által előírt kötelezettség.

 

Fontos kiemelni, hogy 2019-től a földtulajdonosok/földhasználók fenti kötelezettsége már nemcsak július 1-től áll fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. A 2021-es évtől jelentős változás továbbá, hogy a közérdekű védekezés elrendelésére akár a növényállomány megsemmisítése árán is sor kerülhet, a kultúrnövény tőszámára tekintet nélkül, a parlagfű 30%-ot meghaladó mértékű felületi borítottsága esetén.

 

A helyszíni hatósági ellenőrzéseket külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal földhivatali osztályai), belterületen az illetékes jegyző végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. Az idei évben a felderítések hamarabb elkezdődtek annak érdekében, hogy a földhasználók figyelmét már a száras-leveles (de még nem virágbimbós) állapotban lévő parlagfűre felhívjuk, eljárás megindítása nélkül, tájékoztató levél útján. A figyelemfelhívást követően a védekezési kötelezettség teljesítése viszont célzottan ellenőrzésre kerül.

 

Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, emiatt pedig az ingatlan az ellenőrzés időpontjában legalább virágbimbós fejlettségi állapotú parlagfűvel fertőzött, az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság közérdekű védekezést rendel el. A közérdekű védekezést az eljárásra jogosult hatóság által megbízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Amennyiben az ügyfél időközben eleget tesz a parlagfű-mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a közérdekű védekezést elrendelő hatóság számára. A védekezési kötelezettség utólagos teljesítése azonban nem mentesít a bírság megfizetése alól!

 

A kötelezően alkalmazandó növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult. A növényvédelmi bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg, amely 15.000-5.000.000 forintig terjedhet. Ismételt jogsértés esetén kötelező emelt összegű bírságot alkalmazni. Ezen túlmenően a földhasználó köteles viselni az eljárás során felmerült költségeket is (pl.: helyszíni ellenőrzés, közérdekű védekezés költsége, stb.).

 

A parlagfűvel fertőzött területek minél hatékonyabb felszámolása, a bírságolások elkerülése, valamint egy egészségesebb, élhetőbb környezet biztosítása érdekében kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a fentiek betartására!

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

                                                                                        Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                                       Agrárügyi Főosztály

                                                                                           Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

 

 

********************************************************************************

FELHÍVÁS

amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a Grapevine flavescence dorée phytoplasma (aranyszínű sárgaság) zárlati károsító fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca, mint rovarvektor (Scaphoideus titanus) megjelenését és fejlődését Bács-Kiskun megye területén figyelemmel kíséri. A kormányhivatal szakemberei az elmúlt napokban a megye több pontján észlelték az amerikai szőlőkabóca lárvakelését és az L1-es lárvák megjelenését a szőlőültetvényekben. A rovarvektor biológiáját figyelembe véve a hatékony kémiai védekezés a kártevő L2-L3-as lárvastádiumában a leghatékonyabb. Az amerikai szőlőkabóca ellen való rovarölő szeres védekezés a fertőzött területeken és az azt körülvevő pufferzónában, valamint a szőlő szaporítóanyag előállító területeken kötelező, de a többi szőlő ültetvényben is ajánlott, a zárlati károsító terjedésének megakadályozása érdekében, megelőző jelleggel.

 

Ezúton felhívjuk az érintett szőlőtermelők figyelmét, hogy a hatékony védekezés érdekében a rovarölő szeres védekezést kezdjék meg, az engedélyezett rovarölő szerekkel, különös tekintettel Borota, Kunfehértó, Jánoshalma, Tiszaalpár és Tompa közigazgatási területén található körülhatárolt területeken (fertőzött terület+pufferzóna), valamint a szőlő szaporítóanyag előállító területeken. 

 

Kecskemét, 2022. június 20.


********************************************************************************


 

Tájékoztató az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez felhasználható növényvédő szerekről

 

Az Agrárminisztérium 2022-ben is biztosítja a szőlőtermelők részére a 75%-os támogatást, a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő szeres védekezéshez. A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, amely súlyos fenyegetést jelent a hazai szőlő- és borágazat számára. A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédő szeres eljárás, ugyanakkor van mód az azt terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca gyérítésére. Ezért az amerikai szőlőkabóca elleni felelős termelői védekezéshez az Agrárminisztérium 2022-ben is támogatást nyújt, hektáronként legfeljebb 12.000 forintot, szőlőtermelőnként legfeljebb 240.000 forintban maximalizálva. A növényegészségügyi megelőzés támogatása iránti kérelmet március 31-ig tudták benyújtani a szőlőtermelők a Magyar Államkincstárhoz. A növényvédő szer csak ezen igénylést követően vásárolható meg és a 2022. május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban juttatható ki. Mindezeket követően kell a kifizetési kérelmet benyújtani, legkésőbb 2022. augusztus 15-ig.

 

Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez felhasználható növényvédő szerek ide kattintva érhető el.

A táblázat, a növényvédő szerek 2022.06.27. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült. Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!


******************************************************************************Tájékoztató növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatáról

A 2009/128/EK irányelvnek való megfelelés érdekében történt jogszabály módosítással kötelezővé vált a permetező gépek műszaki állapotának időszakos felülvizsgálata. A növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatát részletesen az MSZ EN ISO 16122 2015. szabványcsalád tartalmazza. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján, a növényvédelmi gépeken - a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével - az Európai Unió területén történt első üzembe helyezést követő első öt évben egy alkalommal, ezt követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni, valamint a  felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanúsító matricát kell elhelyezni. Az öt évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt, vagy meg nem jelent növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos. A permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmával meg kell felelnie a típusminősítési eljárás követelményeinek, valamint a biztonságos munkavégzés előírásainak. Sérült, csöpögő berendezéssel munkát végezni tilos. Ha a permetezőgép a követelményeknek nem felel meg, a megyei kormányhivatal a munkavégzést a hiba kijavításáig leállítja.

A növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgáló állomásainak nyilvántartása az alábbi linken érhető el:

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1244526/N%C3%B6v%C3%A9nyv%C3%A9delmi+g%C3%A9pek.pdf/fb2329be-6a98-3c55-4390-0d287690486d 

 

 

******************************************************************************


Tájékoztatás

 

a permetezési napló vezetését is érintő 43/2010 (IV.23) FVM rendelet módosításairól

 

 

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) az elmúlt időszakban több tekintetben is módosult, melynek fő célja az agrár-digitalizációban történő előrelépés és a környezet védelme.

 

A 2021. decemberében hatályba lépett jogszabály módosítás értelmében a földhasználó, a termelő és a növényvédelmi szolgáltatást végző személy a tevékenységét az integrált növényvédelem általános elveinek megfelelően végzi, tehát már nem csak törekedni kell ezen elvek betartására, hanem kötelező érvénnyel bírnak!

 

Az integrált növényvédelem általános elvei közül kiemelten felhívjuk a figyelmet a dokumentált növényvédelmi előrejelzés, valamint az adott táblák vonatkozásában a talajvizsgálaton vagy mérlegszámítási módszeren alapuló tápanyag-gazdálkodási terv elkészítésére és hatósági ellenőrzés során azok kötelező rendelkezésre állására.

 

A jogszabály módosítás másik jelentős eleme az elektronikus permetezési napló bevezetése lett volna, amelynek értelmében 2022. július 1. napjától már elektronikus formában kellett volna vezetni a permetezési naplót. A 22/2022. (VII.29.) AM rendelet végül azonban az elektronikus permetezési napló bevezetését későbbre tolta, illetve egyéb feltételekhez kötötte.

 

A permetezési napló vezetéséhez kapcsolódó lényeges jogszabályi változásokat az alábbi összegzés tartalmazza:

-          A permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén, más elektronikus úton, vagy papír alapon kell vezetni.

-          A növényvédő szeres kezelést a munkavégzést követő 24 órán belül fel kell tüntetni a nyilvántartásban. Ebben az esetben fontos lényegi változás történt, hiszen a korábbi előírások szerint a permetezést megelőzően vagy azzal egyidejűleg kellett a kezeléseket rögzíteni a naplóban.

-          A kezelések között a csávázott vetőmag vetését is dokumentálni szükséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy érdemes a vásárolt vetőmag számlájának kiállításakor kérni a kereskedőtől a csávázó szer nevének vagy hatóanyagának feltüntetését, abban az esetben, ha ez nem lenne egyértelmű a vetőmag kiszerelési egységének címkéjén!

-          A permetezési naplót az utolsó bejegyzéstől számítva 3 évig kell megőrizni.

-          A módosított jogszabály értelmében az elektronikus permetezési napló vezetése nem minden termelőre vonatkozik és a bevezetés időpontját tekintve is változás történt. 2023. január 01. napjától a 10 ha-nál nagyobb szántóföldi művelési ágú területen gazdálkodó termelőnek kizárólag szántóföldi kultúrák esetében a rovarölő szeres kezelésekről a permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén kell vezetnie.

-          Ezen kívül a 10 ha-nál nagyobb összterületen gazdálkodó termelőre további kötelezettség is hárul. A már rögzített rovarölő szeres adatok kivételével, legkésőbb minden naptári év január 31-ig fel kell töltenie a gazdálkodónak a NÉBIH elektronikus felületére az előző évben elvégzett valamennyi növényvédő szeres védekezéseinek adatait. Ezt az elektronikus adatszolgáltatást első alkalommal 2024. január 31-ig kell teljesíteni a 2023. naptári év vonatkozásában.

 

A termelők a jövőben az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen nyilatkoznak a növényvédelmi munkavégzéssel érintett mezőgazdasági területeik tekintetében a velük szerződésben álló, a terület növényvédelmi szakirányításáért felelős növényorvosról. A növényvédelmi szakirányítási tevékenység azonban továbbra is valós írásbeli szerződés alapjánvégezhető, melyet hatósági ellenőrzés során szükséges bemutatni!

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytár oldalán (njt.hu).

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Agrárügyi Főosztály

Növény- és Talajvédelmi Osztály


******************************************************************************