Jogszabályok

Talajvédelem:

 

- 9/2017. (III.6.) FM rendelet a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról

- 2007.évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

- 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv részletes szabályairól

- 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez    szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

- 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

- 50/2001 (IV.3) Korm.rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

- 63/2012. (VII.2) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

- 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

-36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

- 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

- 2009.évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

- 531/2017. (XII.29.) Kor. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

- szakkérdések és szakhatósági eljárásokban alkalmazott kijelölő rendelkezések

 

Növényvédelem, növényegészségügy:

 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

- 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

- 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről

- 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

- 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

- 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

- 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

- 14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

- 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

- 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

- 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve közérdekű a védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

- 9/2016 . (II.15.) FM rendelet a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

- 2016.évi CL. törvény (Ákr.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

Zöldség- gyümölcs minőség-ellenőrzés:

 

- 1308/2013/EU RENDELET a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

- A BIZOTTSÁG 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról

- 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

- 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

- 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

- 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

- 34/2016. (V. 4.) FM rendelet az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről

- 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

 - 428/2019/EU rendelet a gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

EU

- A növényútlevél tartalmi követelményeit a 2016/2031/EU rendelet tartalmazza, míg a dokumentum formátumát a 2017/2313/EU rendelet rögzíti.

- 2019/827 növényútlevél felhatalmazás

- 2016/2031a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről

- 2019/2072 a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

- 2017/625  Hatósági ellenőrzésekről

 

A jogszabályok naprakész állapota a nemzeti jogszabálytárban érhető el ( njt.hu )