T Á J É K O Z T A T Ó

A Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Kunszentmiklósi Járás illetékességi területén 2017. június hónapban megindulnak a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljárások.

A feladat lebonyolítása a 1993. évi II. törvény 9/C. és 12/E-F. §-a, és a 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet I. fejezete előírásai szerint történik. Az eljárásban a Földhivatal mellett, Földmérő vállalkozó (a továbbiakban: földmérő), és Ügyvédi iroda, (a továbbiakban: jogi szolgáltató) vesz részt.

Ezekben az eljárásokban, az ingatlan tulajdonosa egyrészt, mint kérelmet benyújtó tulajdonos (vagy annak jogutódja), vagy mint kérelmet be nem nyújtó tulajdonos vesz részt.

A kérelmet be nem nyújtó tulajdonos jogai:

 • részt vehet teljes körű megállapodásban, azaz ebben az esetben részére is kiosztásra kerülhet a tulajdoni hányadának megfelelő aranykorona értékű önálló tulajdonú földrészlet,
 • a csekély mértékű, művelésre, hasznosításra nem alkalmas ingatlanát átadhatja, átruházhatja,
 • a földhivatal osztás kiindulási helye és iránya határozatában foglaltak ellen, egyet nem értés esetén, indokolt esetben kifogást emelhet,
 • a kiosztott, terepen kitűzött karók bemutatásán részt vehet, a terepi kitűzés ellen indokolt esetben kifogást emelhet, de ezt a kifogást a Földhivatal csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállása esetén vizsgálja.

A kérelmet benyújtó (vagy jogutód) tulajdonos jogai:

 • minden olyan jog megilleti, ami a kérelmet be nem nyújtó tulajdonost is,
 • a többi kérelmezővel egyhangúlag javaslatot fogalmazhat meg az osztás kiindulási helyét és irányát illetően,
 • az egyezség szabályai szerint köthet egyezséget, vagy teljes körű egyezséget a kiosztás sorrendjét illetően,
 • kérelmét visszavonhatja,
 • egyezség hiányában részt vehet a sorsolási eljárásban,
 • a sorsolási eljárás ellen 48 órán belül kifogást emelhet.

NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

 • A kérelmező tulajdonosokat a Földhivatal levélben tájékoztatta az eljárással kapcsolatos tudnivalókról.
 • 0,3 hektárnál – azaz 3000 m2-nél - kisebb területű önálló ingatlan nem kerül kiosztásra!
 • Amennyiben az eljárásban nem tud személyesen részt venni, akkor meghatalmazottal is képviseltetheti magát.
 • Minden tulajdonosnak lehetősége van teljes körű egyezségi megállapodásban részt venni, ahol a földrészlet összes tulajdonosa részvételével és megállapodásával a nem kérelmező tulajdonostárs tulajdoni része is önálló földrészletté alakítható.
 • Az erdők és kivett területek – teljes körű egyezségi megállapodást kivéve – az eredeti tulajdoni hányadoknak megfelelően osztatlan közös tulajdonban maradnak!
 • Az eljárás alapvetően a kérelmező, a tulajdonos, a földmérő és a jogi szolgáltató együttműködése és munkája alapján zajlik le.

 

A következő időszakban a földmérő ún. keretmérés keretében ellenőrzi, hogy az eljárásban résztvevő földrészlet(ek) ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai (határvonalak, művelési ágak, területi adatok) megegyeznek-e a természetben, terepen bemértekkel vagy kitűzöttekkel. Amennyiben eltérés(ek) adódnak, a Földhivatal felmérési, térképezési vagy területszámítási hibajavítási és/vagy művelési ág változási eljárás keretében összhangba hozza a terepi állapotot az ingatlan-nyilvántartás adataival, és erről hatósági határozato(ka)t fog küldeni. A kiosztási eljárás csak akkor kezdődik meg, ha a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek. A földmérő terepi mérésekor a kérelmezőnek, tulajdonosnak nem kell jelen lenni.

Ha a földrészletben csak egy tulajdonos kérte az önálló ingatlanná alakítását, akkor a jogi szolgáltató megnyilatkoztatja az érintettet, hogy akar-e teljes körű egyezséget kötni.

A feladatban résztvevő jogi szolgáltató egyezségi tárgyalást kezdeményez, amelyre meghívja a kérelmezőket. Az egyezségi tárgyaláson minden kérelmezőnek nyilatkoznia kell, fenntartja-e a kérelmét, ellene folyik-e uniós állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó eljárás. A kérelmezőknek lehetőségük van egyhangúlag javaslatot tenni az osztás kiindulási helyére és irányára, valamint megegyezni az osztás sorrendjét illetően.

Teljes körű egyezség esetén – a nem kérelmezők bevonásával – a megosztás módjáról, amennyiben az jogszabályokkal nem ellentétes, a tulajdonosok teljes körűen maguk dönthetnek. Ebben az esetben a megosztás rövidebb idő alatt kerül végrehajtásra. A teljes körű egyezség részleteiről, előnyeiről a jogi szolgáltató tud előzetesen információt szolgáltatni.

Az egyezségi tárgyalásról a jogi szolgáltató jegyzőkönyvet készít, amit átad a Földhivatal részére. A létrejött megállapodásról a földmérő vázlatot készít, amelyen a kiosztás sorrendjét egyértelműen jelöli.

A Földhivatal, amennyiben a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek, és teljes körű egyezségi megállapodás nem született, meghozza az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó döntését, amit 8 napra kifüggeszt a helyi önkormányzat hirdetőtábláján. Ez alatt az idő alatt lehet – indokolt esetben – a határozat ellen kifogást benyújtani a Földhivatalhoz. A jogerős osztásirány határozatot a Földhivatal 8 napra kifüggeszti a hivatali hirdetőtáblájára.

Az eljárás az érintett tulajdonosok részére ingyenes, költségeit – a kárpótlási eljárások analógiájára – a MAGYAR ÁLLAM viseli.