Pályázat földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati-nyilvántartási ügyintéző munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási hivatalának vezetője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatal földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati-nyilvántartási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala 6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: a rendelet 3. számú melléklet 45. pontjában meghatározott Földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati és nyilvántartási feladatkör.

Ellátandó feladatok: A BKMKH Kunszentmiklósi Járásra kiterjedő illetékességgel Járási Földhivatali ügyintézői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Engedélyezi a termőföld más célú hasznosítását, s ezzel összefüggésben megállapítja a földvédelmi járulékot.
 • Ellenőrzi a művelési ág változásokat.
 • Ellátja a termőföld hasznosításával kapcsolatos ellenőrzéseket, a határszemle alapján a szükséges intézkedéseket megteszi.
 • Elvégzi az általános helyszíneléssel és a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a földminősítési feladatokat.
 • A művelési ág változásával összefüggően megállapítja a minőségi osztályokat.
 • Részt vesz a földhasználati nyilvántartási ügyintézésben.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Hivatal Személyügyi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,

Szakképzettségekre vonatkozó előírások: (Földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati és nyilvántartási feladatkör Az I. besorolási osztályban: okleveles környezetmérnök, okleveles agrármérnök, okleveles kertészmérnök, okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök, okleveles növényorvos, okleveles növénytermesztő mérnök, okleveles vidékfejlesztési agrármérnök, okleveles természetvédelmi mérnök szakképzettség; egyetemi szintű növényorvos, agrárkémikus agrármérnök, agrármérnök, informatikus agrármérnök, gazdasági agrármérnök, területfejlesztési mérnök, erdőmérnök, tájépítész mérnök, jogász, tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű vidékfejlesztési agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mérnöktanár, kertészmérnök szakképzettség; főiskolai szintű növénytermesztési mérnök, agrár szakoktató, mezőgazdasági mérnök, természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök, agrármenedzser, gazdasági mérnök, vállalkozó menedzser, tájgazdálkodási mérnök, meliorációs mérnök, ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség)

Gyakorlatra vonatkozó követelmények:

 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ECDL számítógépes vizsga,
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus - megelőzési képesség, hivatástudat, pontosság, kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okmányok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2014. június 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szécsényi János járási földhivatal vezető ad a 76/351-225 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatalcímére (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati és nyilvántartási ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja