Földhivatali tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 

A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között létesített haszonélvezeti jog, továbbá a használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) 2014. május 1-jével a törvény erejénél fogva megszűnt [a 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján]. A megszűnt haszonélvezeti jogok az alábbi eljárás szerint kerülnek törlésre az ingatlan-nyilvántartásból:

1. A földhivataloknak 2014. október 31. napjáig kell felhívniuk a mező- és erdőgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogok természetes személy jogosultjait a közeli hozzátartozói jogviszony fennállásáról történő nyilatkozattételre.

2. A nyilatkozatot a jogosultnak a földművelésügyi miniszter által rendszeresített formanyomtatványon, a felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül kell megtenni. A nyilatkozatok valóságtartalmát a földhivatalok az anyakönyvvezető megkeresésével ellenőrzik.

3. A határidő esetleges elmulasztása miatt legkésőbb 2014. december 31. napjáig lesz lehetőség igazolással élni, illetve a mulasztást pótolni, ezt követően a földhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból dönt a törlésről.

4. Ha a jogosult kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a közeli hozzátartozói viszony nem áll fenn, vagy ha a fenti jogvesztő határidőben a jogosult nem tesz nyilatkozatot, a földhivatal legkésőbb 2015. július 31. napjáig törli a tulajdoni lapra bejegyzett haszonélvezeti jogot.

5. Abban az esetben, ha a törvény alapján megszűnt haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem 2014. október 31. napját megelőzően (vagyis a nyilatkozattételi felhívás kiküldésére megállapított határidő előtt) kerül benyújtásra, és a nyilatkozat még nem áll rendelkezésére, a földhivatal az adott ügyben soron kívül kiadja a felhívást, amire a bejegyzett jogosultak legkésőbb 8 napon belül kell nyilatkozatot tennie. A haszonélvezeti jog törlésére irányuló egyedi kérelem ügyében a döntés meghozatalára a nyilatkozat megtételétől, illetve annak tartalmától függően kerül sor.

6. Természetesen 2015. július 31. napjáig a jogosult közokirati vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formába foglalt törlési engedélye alapján is sor kerülhet a törvény alapján megszűnt haszonélvezeti jog törlésére az általános ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint.

7. A jogi személyek javára bejegyzett haszonélvezeti jogokat a földhivatal 2014. december 31. napjáig külön jognyilatkozat nélkül, hivatalból törli az ingatlan-nyilvántartásból. Ebben az esetben, illetve ha a törlésre a természetes személy nemleges nyilatkozata alapján került sor, a törlésről rendelkező határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.