Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelőket érintő hatósági ellenőrzésről

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala, mint hatáskörrel rendelkező hatóság az  illetékességi területén (Kiskunmajsa,Csólyospálos, Jászszentlászló, Kömpöc, Móricgát, Szank településeken ) a mezőgazdasági őstermelői igazolvány használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése érdekében  - a járás területén működő piacokon,  vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken - a jövőben hatósági ellenőrzéseket fog végezni.

 

Az ellenőrzések jogszabályi háttere:

-          a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

-          a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,

-          a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015.(XII.28.) Korm. rendelet,

-          a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

 

Az ellenőrzéseket végrehajtó állami tisztviselők az ellenőrzéseket hatósági ellenőri igazolvány illetve megbízólevél bemutatásával végzik.

 

Az ellenőrzések kiemelt célja: az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

 

A piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az árusítás során az alábbi okiratok megléte szükséges:

  • érvényes őstermelő igazolvány (TILOS az őstermelői igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul használni.)
  • adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya,
  • értékesítési betétlap,
  • személyazonosító igazolvány,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

Felhívjuk a tisztelt őstermelők figyelmét az alábbiakra:

- Az őstermelői igazolvány szerves részét képezi az értékesítési betétlap és az adatnyilvántartó lap, ezekkel együtt érvényes az őstermelői igazolvány, ezért mindhárom dokumentumot tartsák maguknál az árusítás helyszínén.

- Őstermelői igazolvánnyal csak az árusíthat, akinek az igazolvány a nevére szól. Közös őstermelői igazolvány esetén az igazolványon feltüntetett személyek közül bárki árusíthat, de egy időben csak egy helyen lehet árusítani.

- Az őstermelő az őstermelői adatlapon bejegyzett tevékenységét mezőgazdasági vállalkozóként nem végezheti.

 

Az ellenőrző hatóság jogosult :

- ellenőrizni a mezőgazdasági őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát (az érvényes igazolványt a mezőgazdasági őstermelő köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon, felhívásra - az értékesítés helyszínén is – bemutatni)

- a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni,

- a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni,

- az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani,

- vizsgálni, hogy a mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységből származó őstermelői terméket értékesíti-e, ami a Nyilvántartásban szerepel

- vizsgálni, hogy az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő az őstermelői igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárlókat tájékoztatja-e,

- az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér,

- az igazolványt visszavonni, ha:

  •  az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól
  •  az egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel
  • az általa értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni
  • olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be, rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.

A mezőgazdasági őstermelői igazolvány visszatartásának tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.

Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság - a jogsértés súlyától függően - két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába a visszatartás időtartamát be kell számítani.

 

Kérjük, hogy az őstermelői igazolvány használatának szabályait a termékek árusításakor szíveskedjenek betartani!

 

 

 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

mb. hivatalvezető