Általános iskolai beiratkozásról tájékoztató

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala

közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

 

Értesítem a Kiskunmajsa Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

 

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése valamint anemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala a járás valamennyi településére (Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Móricgát, Szank, Kömpöc, Csólyospálos) egységesen határozta meg:

 

A beiratkozás a Kiskunmajsai Járás összes általános iskolájában:

 

2019. április 11. napján 8-19 óráig (csütörtök)

2019. április 12. napján 8-19 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

 

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.

 

A beíratáshoz szükség van:

  • a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,

  • a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

 

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

 

Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2019. május 6-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:

  • az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kecskeméti Tankerületi Központigazgatójának,

  • a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

 

Amennyiben az elutasító döntés véglegessé válik, akkor azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

 

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ (1) bekezdés a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7.§ (1) bekezdés b) valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

 

Kiskunmajsa, 2019. március 5.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)