Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

 Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

 


Hatósági és Gyámügyi Osztály
Cím: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.     Googlemaps 
Levelezési cím: 6120 Kiskunmajsa, Pf. 48.
E-mail: hatosagi.kiskunmajsa@bacs.gov.hu
Telefon: 06 77 795 255
 Vezető  Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó Hatósági és Gyámügyi osztályezető, titkos ügykezelő
Telefon 06 77 795-256, 06 70 436-2912
 E-mail toth.ildiko@bacs.gov.hu


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 16:30
Kedd 8:00 - 12:00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.30 óráig)
Szerda 8:00 - 16:30
Csütörtök 8:00 - 12:00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.30 óráig)
Péntek 8:00 - 14:00

Illetékességi területe megegyezik a Kiskunmajsai Járási Hivatal illetékességi területével:

Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank

 

Ügyintézők:


Hoppál Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

Tel: 06 77/795-259

E-mail: hoppal.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 

Kispál Ildikó igazgatási ügyintéző

Tel: 06 77/795-259

E-mail: kispal.ildiko@bacs.gov.hu

 

Récziné Kovács Zsuzsanna szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-257

E-mail: kovacs.zsuzsanna@bacs.gov.hu


Jegyes-Molnár Edit Katalin szociális szakügyintéző, titkos ügykezelő

Tel: 06 77/795-257

E-mail: molnar.edit@bacs.gov.hu


Siposné Tóth Edit hatósági és szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-257

E-mail: toth.edit@bacs.gov.hu

 

Jeneiné Sólya Anikó igazgatási szakügyintéző

Tel: 06 77/795-255, 06 70/436-2913

E-mail: kiskunmajsa@bacs.gov.hu;   solya.aniko@bacs.gov.hu

 

Hegedüsné Vadkerti-Tóth Beatrix gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-266

E-mail: vadkerti-toth.beatrix@bacs.gov.hu


Retkes Gabriella gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-266

E-mail: retkes.gabriella@bacs.gov.hu

 

Retkes Zsuzsanna gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-263

E-mail: retkes.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 

Gera Szabolcs gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-263

E-mail: gera.szabolcs@bacs.gov.hu


Nyomtatványok:

- Időskorúak járadékának megállapítására kérelem

- Aktív korúak ellátásának megállapítására kérelem
- Ápolási díj megállapítására kérelem
- Gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem

- Közgyógyellátás megállapítására kérelem
- Szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság     igénybevétele céljából kérelem
- Igénybejelentés hadigondozási ügyben egyösszegű térítés megállapításához

- Volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához igénybejelentés
- Formanyomtatvány a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez
- Formanyomtatvány otthonteremtési támogatás megállapításához

- Formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási tervhez

- Formanyomtatvány Nyilatkozat gondozási díj megállapításához

 

 

Gyámügyi feladatok részletezése

 

A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében pdf

A gyámhivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében

pdf


A gyámhivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében pdf

A gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban pdf

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet

pdf


A gyámhivatal feljelentést tesz

pdf


A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban

pdf


Egyéb feladat- és hatáskörök pdf

Tájékoztatás hiteles magyar fordítás becsatolásának eltekintéséről pdf

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály által a munkaköri feladatok ellátásához szükséges  Jogszabályok jegyzéke


Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási hivataloknál

A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá és költséghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen fejlesztések folytatódnak most, aminek eredményéül a kormányhivatalokhoz további feladatok kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó járási hivatalokban megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás és csökken a vezetői szintek száma. Mindez többek között egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt és olcsóbb működést eredményez.

2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája, valamint új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz egy új jogszabály, amelynek célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése.

A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási szinten működő, önálló feladat-és hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekből (pl. munkaügyi központ, földhivatal, fogyasztóvédelmi felügyelőség, közlekedési felügyelőség, szociális és gyámhivatal), valamint a szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, funkcionális és egyéb (pl. koordinációs) feladatokat ellátó törzshivatalból álltak. A kormányhivatalok tehát osztott szerkezetűek voltak, hiszen a főispán által közvetlenül vezetett törzshivatalból illetve a szakmailag önálló szakigazgatási szervekből álltak, együtt, egy költségvetési szervet alkotva.

A kormányhivatalok a jövőben a főispán által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (főosztályokból) és a járási hivatalvezetők által vezetett, osztályokra tagozódó járási hivatalokból állnak. A szakigazgatási szervekből (a jelenlegi megyei igazgatóságokból, felügyelőségekből) kormányhivatali főosztályok, a járási szinten működőkből pedig osztályok lesznek. A kormányhivataloknál egy-egy főosztály több jelenlegi szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken a vezetői szintek száma. Mindez egységes feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatalt, valamint ügyek tényleges elintézésére fordítható kapacitásnövekedést, illetve a jelenleginél olcsóbb, költséghatékonyabb működést eredményez.

A kormányhivatalokhoz ezen túl új, eddig más szervek által ellátott feladatok is kerülnek. Az integráció keretében elsősorban a hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek a kormányhivatalokba.

  • A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok, továbbá a
  • Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatai, az
  • Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a keresőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok, valamint a
  • Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatai.

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalt ezen csoportokból a Magyar Államkincstártól és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átkerülő feladatok érintik.

 Ezen intézkedés eredményeképpen tehát nő a kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. Az azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadhatóak a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is, aminek köszönhetően az ügyfelek egyes ügyeket, amiket addig csak a megyeszékhelyen intézhettek, a jövőben már a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják.

 A módosítások az egységes kormányhivatali struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági eljárásokat is a kormányhivatalhoz tartozó szervezeti egységségek tekintetében. 2015. április 1-től a kormányhivatal valamelyik szervezeti egységénél folyamatban lévő olyan ügyekben, amelyekben valamely másik kormányhivatali szerv szakmai állásfoglalása szükséges, a szakmai kompetenciával, ismerettel rendelkező szerv már nem mint szakhatóság, hanem mint az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt követően a hatósági eljárásban a szakhatósági megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő szakhatóságok az eljáró hatósággal közösen hozzák meg a döntésüket, azt egy döntésbe foglalják; ezen eljárások esetén a szakhatósági eljárás időszükségletével rövidül a döntés meghozatalához szükséges idő.

 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

 

Ügykatalógus
Kiskunmajsai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)  77/795-257 
Aktív korúak ellátása (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátás)

 77/795-257

Ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja (GYOD)

 77/795-257

77/795-256

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság címén történő megállapítása  77/795-257
Időskorúak járadéka  77/795-259
Közgyógyellátás (alanyi és normatív)  77/795-257
Hadigondozotti ellátások  77/795-255
Temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése és a temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárás    77/795-256
Üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelet

  77/795-256

77/795-257

Levegőtisztaság-védelmi ügyben a jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági  eljárások lefolytatása  77/795-257  77/795-256
Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, forgalomba helyezésének és megszüntetésének bejelentése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás   77/795-257  77/795-256
Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, vagy tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyintézés  77/795-257  77/795-256
A közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése   77/795-257  77/795-256
Köznevelési feladatok (óvodakötelezettség teljesítése megkezdésének halasztása)

77/795-257    77/795-256

Írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés  77/795-256  77/795-257 
Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatos ügyek 77/795-263   77/795-266
Családba fogadás 77/795-263   77/795-266
Nevelésbe vétel 77/795-263   77/795-266
Örökbefogadni szándékozók alkalmasságával kapcsolatos ügyek 77/795-263    
Szülői jognyilatkozat felvétele, amelyben hozzájárul a gyermeke örökbefogadásához 77/795-263   77/795-266
Otthonteremtési támogatás megállapítása 77/795-263     
Gyermektartásdíj megelőlegezése 77/795-263     
Családi jogállás rendezése 77/795-263     
Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 77/795-263   77/795-266
Gyermek szülővel, más hozzátartozójával történő kapcsolattartásának szabályozása 77/795-263 
Gyámsági ügyek 77/795-263 77/795-266
Eseti gyám, eseti gondnok, ügygondnok kirendelése 77/795-263 77/795-266
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 77/795-263 77/795-266
Szülői ház elhagyásának engedélyezése 77/795-263 77/795-266
Iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek  77/795-266
Védelembe vétel  77/795-266
Gondnoksággal, támogatott döntéshozatallal, számadással kapcsolatos ügyek 77/795-263
Kiskorúak vagyoni ügye 77/795-263