+ Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

 

 


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Vezető: Czinkóczi Sándorné

Elérhetőségek:

Cím: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

Tel.: 06 77/795-258, 06 70/436-2910

E-fax: 06 77/999-623

E-mail: kiskunmajsa@bacs.gov.hu; czinkoczi.sandorne@bacs.gov.hu


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 16:30
Kedd 8:00 - 12:00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.30 óráig)
Szerda 8:00 - 16:30
Csütörtök 8:00 - 12:00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.30 óráig)
Péntek 8:00 - 14:00

Illetékességi területe megegyezik a Kiskunmajsai Járási Hivatal illetékességi területével

 

Az osztály által ellátott feladatok, ügyintézők:

 

Szociális és hatósági feladatok:

 

Bedőné Hoppál Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

Tel: 06 77/795-268

E-mail: hoppal.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 Feladatok:

- gazdálkodási feladatok,

- ügysegéd helyettesítése.

 

Czinkóczi Sándorné szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-258, 06 70/436-2910

E-mail: czinkoczi.sandorne@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Aktív korúak ellátása (egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás),

- ápolási díj,

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

- hadigondozotti ellátással kapcsolatos ügyintézés,

- Menekült, oltalmazott, menedékesként elismerését kérő személy beiskolázási, lakhatási és lakáscélú költségek megtérítése iránti kérelme.


Cserényi Lajosné szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-267

E-mail: cserenyi.lajosne@bacs.gov.hu

Feladatok:

 - Alanyi és normatív közgyógyellátás.


Dongó Anita szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-261

E-mail: dongo.anita@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás - FHT)


Jeneiné Sólya Anikó igazgatási szakügyintéző

Tel: 06 77/795-255, 06 70/436-2913

E-mail: kiskunmajsa@bacs.gov.hu, solya.aniko@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Titkársági feladatok

- továbbképzési referensi feladatok,

- honlapszerkesztés,

- jogosultságok kezelése.


Kispál Ildikó igazgatási ügyintéző

Tel: 06 77/795-259

E-mail: kispal.ildiko@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Időskorúak járadéka

- ügysegédi feladatok.

 

Récziné Kovács Zsuzsanna szociális szakügyintéző

Tel: 06 77/795-260

E-mail: kovacs.zsuzsanna@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás - FHT)


Magony Rita szociális-igazgatási szakügyintéző

Tel: 06 77/795-262

E-mail: magony.rita@bacs.gov.hu

Feladatok:

 - fogyasztóvédelmi feladatok,

-családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,

- mezőgazdasági őstermelői igazolványok használata jogszerűségének ellenőrzése,

- mezei őrszolgálatokkal kapcsolatos feladatok,

- üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete,

- temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete, temető fenntartásának és üzemeltetésének ellenőrzése,

- az ingatlan tulajdonosának kötelezése a víziközmű-rendszerbe történő bekötésre,

- állandó menazséria létesítésével, fenntartásával, engedélyezésével, ideiglenes menazséria útinapló kiadásával, továbbításával kapcsolatos feladatok,

- levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az elsőfokú hatósági, eljárások lefolytatása.

- járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének és megszüntetésének engedélyezése.


 

Szalainé Borbély Brigitta igazgatási szakügyintéző

 Tel: 06 77/795-263

 E-mail:borbely.brigitta@bacs.gov.hu

 Feladatok:

- családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,

- mezőgazdasági őstermelői igazolványok használata jogszerűségének ellenőrzése,

- mezei őrszolgálatokkal kapcsolatos feladatok.


Siposné Tóth Edit szabálysértési szakügyintéző

Tel: 06 77/795-257

E-mail: toth.edit@bacs.gov.hu

Feladatok:

- Szabálysértési ügyek intézése,

- köznevelési feladatok.

 

 

 

 Nyomtatványok:

- VAGYONNYILATKOZAT

- KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására

- ADATLAP az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

- KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

- KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

- IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

IGAZOLÁS az ápolási díj megállapításához

- KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

- KÉRELEM szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele

  céljából


Gyámügyi, igazságügyi feladatok:

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0600331.kor

 

Az Osztályl látja el az első fokú gyámhatósági feladatokat és jár el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben: gyermek védelembe vétele, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, gyámság, gondnokság, szülői felügyeleti jog gyakorlása, gyermek és szülő, valamint más hozzátartozó kapcsolattartása és végrehajtása ügyében. Foglalkozik eseti és ügygondnok kirendelésével, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésével, otthonteremtési támogatással, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítással, a gyermek családi jogállásának rendezésével, származás megállapítása iránti perindítással. Eljár a törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyekben.

A gyermekek védelme érdekében:                       

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok vagy  pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel.

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését,

c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról,

d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel,

f) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,

g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult  szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét,

h) dönt a gyermek  nevelésbe vételének megszüntetéséről,

i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,

j) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,

k) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,

l) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és  nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről,

m) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,

n) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,

o) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,

p) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését,

q) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében,

r) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi területén kívüli más megyei ( fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény elkészítésére.

A  pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,

b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

A járási gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében

a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,

b) megállapítja a gyermek családi és utónevét,

c) hozzájárul

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez,

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg,

cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához,

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha

da) az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,

db) az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn,

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt,

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülő adatait

g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.

A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében

a)      a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,

b)      a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás.

 Az örökbefogadással kapcsolatban:

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.

 Pert indíthat, illetve kezdeményezhet

a) a szüli felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása,

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,

c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,

e) a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése,

f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.

Feljelentést tesz

a) a gyermek veszélyeztetése,

b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy

c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt.

A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban

a) dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy  gyámhivatali határozat végrehajtásáról,

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,

d )dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével  - valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,

 e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához,

f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról,

g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását,

h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,

i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását,

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.

A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal  kapcsolatban

a) a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli,

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket,

c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám tevékenységét,

d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,

e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat,

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő megküldéséről,

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót.

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez.

 A vagyonkezeléssel kapcsolatban:

a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona,

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,

d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,

e) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben,

f) közreműködik a hagyatéki eljárásban.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört a járási gyámhivatal gyakorolja.

 A járási gyámhivatal a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként is működik.

Adatot szolgáltat a fiatalok életkezdési támogatásra való jogosultságának érvényesítéséhez.

 

 Ügyintézők

Deményiné Gyöngyösi Judit gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-263

E-mail: gyongyosi.judit@bacs.gov.hu

(Kiskunmajsa, Szank, Jászszentlászló, Móricgát, Csólyospálos, Kömpöc)

Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele, nevelésbe vétel felülvizsgálata, megszüntetése, gondozási díj megállapítása, nevelési felügyelet, otthonteremtési támogatás, örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítás, szülői felügyelet rendezése, gondnokság alá helyezés, gondnokrendelés, támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozattal kapcsolatos ügyek, gondnokok számadásának elfogadása, feljelentés gyermek veszélyeztetése, más bűncselekmény miatt, kapcsolattartási ügyek, kiskorú házasságkötésének engedélyezése,  családbafogadás, gyámság, utógondozás, utógondozói ellátás, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, eseti, ügygondnok kirendelése, családi jogállás rendezése.

Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés.


Jegyes-Molnár Edit Katalin gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-265

E-mail: molnar.palne@bacs.gov.hu

(Kiskunmajsa, Szank, Jászszentlászló, Móricgát, Csólyospálos, Kömpöc

Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele, nevelésbe vétel felülvizsgálata és megszüntetése, gondozási díj megállapítása, nevelési felügyelet, utógondozás, utógondozói ellátás, védelembe vétel, megelőző pártfogás, családi pótlék természetben történő folyósítása, otthonteremtési támogatás, szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, feljelentés a gyermek veszélyeztetése, más bűncselekmény miatt, kapcsolattartási ügyek,  családbafogadás, gyámság, számadás, közreműködés hagyatéki eljárásban.

Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés.

 

Retkes Gabriella gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-264

E-mail: retkes.gabriella@bacs.gov.hu

( Kiskunmajsa, Szank, Jászszentlászló, Móricgát, Csólyospálos, Kömpöc)

iskoláztatási támogatás felfüggesztése, védelembe vétel, családbafogadás, szülői ház elhagyása, gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétel, gondozási díj megállapítása, gyámság, kiskorú veszélyeztetése, más bűncselekmény miatt feljelentés, szülői felügyeleti jog rendezése, nevelésbe vett gyermekek ügyében benyújtott rendszeres, eseti és végszámadás elfogadása, nevelésbe vett gyermekek kapcsolattartása


Vereb István gyámügyi szakügyintéző

Tel: 06 77/795-265

E-mail: vereb.istvan@bacs.gov.hu

( Kiskunmajsa, Szank, Jászszentlászló, Móricgát, Csólyospálos, Kömpöc)

iskoláztatási támogatás felfüggesztése, védelembe vétel, családbafogadás, szülői ház elhagyása, gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétel, gondozási díj megállapítása, gyámság, kiskorú veszélyeztetése, más bűncselekmény miatt feljelentés, szülői felügyeleti jog rendezése, nevelésbe vett gyermekek ügyében benyújtott rendszeres, eseti és végszámadás elfogadása, nevelésbe vett gyermekek kapcsolattartása


Péter-Héderi János állami ügykezelő

Tel: 06 77/795-263

E-mail: peter-hederi.janos@bacs.gov.hu

- iktatás

- irattárazás. Nyomtatványok:

- Formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez

- Formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási tervhez

- Nyilatkozat gyermektartásdíj megelőlegezéséhez / gondozási díj megállapításához

 


 Tisztelettel tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya gyámügyi hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre nincs mód.

 
  A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Járási Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és  gyámügyi eljárásról -  8/C §.  (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja az ügyfeleket:

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az örökbefogadási ügyek elbírálásához szükséges iratok, valamint a hatósági, bírósági döntést tartalmazó közokiratok kivételével a gyámhatóság  eltekint a nem magyar nyelvű irat hiteles magyar fordításának beszerzésétől a német nyelven becsatolt iratok esetén. „
 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsa Járási Hivatal Járási Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya által a munkaköri feladatok ellátásához szükséges jogszabályok felsorolása:

 Magyarország Alaptörvénye

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

1997. évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2013. évi CLXXVII. tv a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 

2004. évi CXL tv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

331/2006 (XII.23. ) Korm. rend. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Magyarország 2014 . évi költségvetéséről szóló törvény  

7/2002 (III.30.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről

3/1986 (II.21) IM rend az igazságügyi szakértők díjazásáról

180/2005 (IX. 9.) Korm. rend. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

2009 évi LXXII tv a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

1994 évi LIII tv a bírósági végrehajtásról

1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról

2012. évi C. tv. a BTK

2013 évi V. tv. (új) PTK

2013. évi CLV tv. a támogatott döntéshozatalról

2005. évi CLXXIV tv. a fiatalok életkezdési támogatásáról

180/2005  (IX.9. ) Korm. rend. a közigazgatási hatósági eljárásban a személye költségmentesség megállapításáról 

Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási hivataloknál

 

A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá és költséghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen fejlesztések folytatódnak most, aminek eredményéül a kormányhivatalokhoz további feladatok kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó járási hivatalokban megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás és csökken a vezetői szintek száma. Mindez többek között egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt és olcsóbb működést eredményez.

 

2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája, valamint új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz egy új jogszabály, amelynek célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése.

 

A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási szinten működő, önálló feladat-és hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekből (pl. munkaügyi központ, földhivatal, fogyasztóvédelmi felügyelőség, közlekedési felügyelőség, szociális és gyámhivatal), valamint a szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, funkcionális és egyéb (pl. koordinációs) feladatokat ellátó törzshivatalból álltak. A kormányhivatalok tehát osztott szerkezetűek voltak, hiszen a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatalból illetve a szakmailag önálló szakigazgatási szervekből álltak, együtt, egy költségvetési szervet alkotva.

 

A kormányhivatalok a jövőben a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (főosztályokból) és a járási hivatalvezetők által vezetett, osztályokra tagozódó járási hivatalokból állnak. A szakigazgatási szervekből (a jelenlegi megyei igazgatóságokból, felügyelőségekből) kormányhivatali főosztályok, a járási szinten működőkből pedig osztályok lesznek. A kormányhivataloknál egy-egy főosztály több jelenlegi szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken a vezetői szintek száma. Mindez egységes feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatalt, valamint ügyek tényleges elintézésére fordítható kapacitásnövekedést, illetve a jelenleginél olcsóbb, költséghatékonyabb működést eredményez.

 

A kormányhivatalokhoz ezen túl új, eddig más szervek által ellátott feladatok is kerülnek. Az integráció keretében elsősorban a hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek a kormányhivatalokba.

 

  • · A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok, továbbá a
  • Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatai, az
  • Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a keresőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok, valamint a
  • Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatai.

 

 

 

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalt ezen csoportokból a Magyar Államkincstártól és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átkerülő feladatok érintik

 

Ezen intézkedés eredményeképpen tehát nő a kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. Az azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadhatóak a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is, aminek köszönhetően az ügyfelek egyes ügyeket, amiket addig csak a megyeszékhelyen intézhettek, a jövőben már a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják.

 

A módosítások az egységes kormányhivatali struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági eljárásokat is a kormányhivatalhoz tartozó szervezeti egységségek tekintetében. 2015. április 1-től a kormányhivatal valamelyik szervezeti egységénél folyamatban lévő olyan ügyekben, amelyekben valamely másik kormányhivatali szerv szakmai állásfoglalása szükséges, a szakmai kompetenciával, ismerettel rendelkező szerv már nem mint szakhatóság, hanem mint az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt követően a hatósági eljárásban a szakhatósági megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő szakhatóságok az eljáró hatósággal közösen hozzák meg a döntésüket, azt egy döntésbe foglalják; ezen eljárások esetén a szakhatósági eljárás időszükségletével rövidül a döntés meghozatalához szükséges idő.

 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)