Tájékoztatás a családi gazdaságok nyilvántartásba vételéről, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvány hatósági ellenőrzéséről

 

 

Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele

 

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint a kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdése szerint a családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az őstermelői igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzését 2017. január 1-től a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala látja el illetékességi területén (Kiskunfélegyháza, Gátér, Bugac, Petőfiszállás, Pálmonostora).

 

Családi gazdaságot a családi kötelékben együtt gazdálkodók alapíthatnak, ahol a gazdálkodó család tagjai a termőföldet közösen művelik.

 

A családi gazdaság nyilvántartásba vétele a családi gazdaság tagjainak közös kérelmére indítható a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala (www.bkmk.hu/járási hivatalok/) honlapjáról letölthető, vagy a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Gyámügyi és Hatósági Osztályán, valamint a kormányablakban személyesen átvehető formanyomtatvánnyal. Nyilvántartásba vételhez szükséges továbbá:

 • nyilatkozat arról, hogy a családi gazdaság vezetője élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet végez,
 • nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van,
 • nyilatkozat arról, hogy a családi gazdaságot létrehozó szerződést a gazdálkodó család tagjai megkötötték,
 • be kell mutatni a szakirányú, legalább középfokú végzettséget igazoló okiratot, ennek hiányában őstermelők esetén csatolni kell a legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői igazolvány és az adóbevallás másolatát,  egyéni vállalkozok esetén csatolni kell, hogy legalább 3 éve - a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt - mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát,
 • a gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerződésben szabályozzák, ennek másolatát kötelesek becsatolni. A szerződésben a családtagok rendelkeznek a tulajdonukban és a használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó részére történő átadásáról, a személyes közreműködés formájáról és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, valamint azokról a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, amelyet folytatni kívánnak, a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módjáról. A családi gazdaságot létrehozó szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.
 • nyilatkozat arról, hogy a családi gazdaságot létrehozó szerződést kötő tagok által a családi gazdaság részére bocsátott termőföldekre vonatkozó adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal,
 • csatolni kell a családi gazdaság vezetőjének, valamint a tagok személyi okmányainak másolatát.
 • igazolni kell, hogy rendelkezik érvényes őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

 

A szerződésben rögzített adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást vezető Kiskunfélegyházi Járási Hivatalnál.

 

A családi gazdaság nyilvántartásba vételére, módosítására, nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelem benyújtható postai úton, vagy személyesen a

 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala Gyámügyi és Hatósági Osztályán (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.) vagy a
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala Kormányablak Osztályán (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.).

 

Az eljárás illetéke 3.000,- Ft, melyet a 10032000-01012107 számú számlaszámára kell megfizetni. A közleményben kérjük feltüntetni az ügyszámot és az illeték szót.

 

Ügyintézési idő: 21 nap.

 

 

Mezőgazdasági őstermelői igazolvány hatósági ellenőrzése

 

A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal a mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet alapján jogosult:

 • ellenőrizni a mezőgazdasági őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát (az érvényes igazolványt a mezőgazdasági őstermelő köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon, felhívásra - az értékesítés helyszínén is - bemutatni. Tilos az igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul használni. A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban. Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a "Saját őstermelői tevékenységből származó termék" felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.),
 • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni,
 • a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni,
 • az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani,
 • az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér,
 • az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól, az egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel, az általa értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni, olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be, rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.

 

A mezőgazdasági őstermelői igazolvány visszatartásának tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.

Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság - a jogsértés súlyától függően - két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába a visszatartás időtartamát be kell számítani.

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunfélegyházi Járási Hivatala

 

 

Dr. Sipos Krisztina

Járási Hivatalvezető