Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/20. tanév kezdetén tankötelessé válnak.A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozta meg:

 

2019. április 11. napján 8-19 óráig (csütörtök)

2019. április 12. napján 8-19 óráig (péntek) közötti időszakban történik.


A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.

 

A beíratáshoz szükség van:

-          a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,

-          a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

-          a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)

-          az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

 

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

 

Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

 

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2019. május 3-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni. Az alábbi linken megtalálható az iskolai körzetek kijelöléséről szóló tájékoztató:

http://bkmkh.hu/hatosagi_es_igazsagugyi_osztaly/oktatas_igazgatas/.

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító – intézmény igazgatójának kell benyújtani:

-          az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatójának,

-          a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

 

Amennyiben az elutasító döntés véglegessé válik, az azt követő öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

 

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (1) bekezdése alapján 150. 000 Ft-ig terjedő pénzpírsággal rendeli büntetni.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)