Kötelező a földműves nyilvántartásba való jelentkezés azok számára, akik földet vásárolnak, illetve földet használnak bármilyen jogcímen.

A Földforgalmi törvény általános szabálya, hogy földtulajdont csak a földműves

nyilvántartásba vett személyek, illetve földhasználati jogosultságot csak a földműves

nyilvántartásba vett személyek, gazdálkodó szervezetek szerezhetnek. A nyilvántartásba való felvétel kérelemre történik.

 

A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) május 1től hatályos általános szabályai szerint 1 hektárnál nagyobb föld tulajdonjogát csak földműves nyilvántartásban szereplő természetes személy, illetve a föld használati jogát csak földműves nyilvántartásba vett természetes személy vagy mezőgazdasági termelőszervezet kaphatja meg.

 

Az általános szabály alóli kivételeket és a földműves regisztrációtól mentes alanyi kört a

Földforgalmi törvény 10. §12. §-sai és a 40. § (2)(5) bekezdései részletesen tartalmazzák. Pl. közeli hozzátartozók közötti földtulajdon átruházása esetén a tulajdont szerző hozzátartozónak nem kell földművesnek lennie.

 

A földműves nyilvántartásba vétel megtörténtét május-1.től induló földtulajdonjog és földhasználati jog megszerzésre irányuló eljárásokban ellenőrzi a földhivatal. A földműves nyilvántartásba vételt nem helyettesíti a földhivatalhoz 2014. január 1.től benyújtott földhasználati kérelmeken tett nyilatkozat. A nyilatkozatok alapján szerzett földhasználati jogosultságokat a földműves nyilvántartás alapján a földhivatalok utólag ellenőrzik. A földműves nyilvántartásba való felvétel kérelemre történik, ezért igen fontos, hogy a 2014. január 1. és 2014. április 30. között haszonbérlet, részesművelés, feles bérlet és szívességi földhasználat jogcímén földhasználati jogosultságot szerző természetes és jogi személyek 2014. május 1.ig kérjék nyilvántartásba vételüket, valamint a 2014. május 1. napját követően a földhivatalhoz érkező földhasználati szerződések vonatkozásában az érkezést megelőzően megtörténjen a nyilvántartásba vétel.

A 2014. május 1. napját követően a megyei vagy a járási földhivatalokhoz érkező, a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződések vonatkozásában az engedélyezésnek, illetve a bejegyzésnek szintén feltétele, hogy az érkezést megelőzően megtörténjen a nyilvántartásba vétel.

 

A nyilvántartás a földműveseket, mezőgazdasági termelő szervezeteket, újonnan alapított mezőgazdasági termelő szervezeteket tartalmazza. A földműves nyilvántartást a járási földhivatalok vezetik. A nyilvántartásba vételi eljárás díjmentes.

 

A nyilvántartásba vételéhez szükséges kérelmek www.foldhivatal.hu honlapról, valamint a járási hivatalok honlapjáról tölthetők le. A kérelmek tartalmazzák a mellékletként benyújtandó igazolások felsorolását is. A kérelmeket a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a alkóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint illetékes földhivatalhoz kell benyújtani.

 

A nyilvántartásba vétel részletes szabályait a 38/2014. (II.24.) Korm. Rendelet tartalmazza.

 

Tájékoztató a földhasználati nyilvántartással (termőfölddel) kapcsolatos 2013. december 15-től hatályba lépett új jogszabályokról:

 

Új fogalmak bevezetése a földműves nyilvántartáshoz kapcsolódóan.

 

Az elő haszonbérletre vonatkozó jogosultság sorrendjének megváltozása.

 

A földhasználati szerződést a közzétételi kérelemmel a jegyzőhöz kifüggesztésre a haszonbérbeadónak kell benyújtani a jegyzőhöz, közös tulajdon estében a képviselőnek.

 

Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

 

Elfogadott haszonbérleti ajánlatot szerződés formájában egységes okiratba kell foglalni, melyben meg kell jelölni az elő haszonbérleti jogosultság törvényen alapuló megjelölését.

 

Bevezetésre kerül a földműves nyilvántartás, melybe a földműveseknek kell bejelentkezni az illetékes járási földhivataloknál

 

A 2013. december 15. és 2014. április 30. között közölt haszonbérleti szerződésben a kötelezettnek jogszabályban előirt nyilatkozati kötelezettsége van, ennek hiánya kérelem elutasítását vonja maga után.

 

Új formanyomtatvány kerül rendszeresítésre a földhasználati bejelentéshez, melyen a szintén a nyilatkozati kötelezettséget meg kell tenni, ezt még hiánypótlás követően lehet pótolni 2014. január 1-től.

 

Földhasználati szerződések formai és tartalmi elemeinek meghatározása, melynek be nem tartása a kérelem elutasításával jár.

 

2014. január 1-től az önkormányzatoknál a földhasználati szerződést kell kifüggeszteni. A szerződést 3 példányban kell leadni az önkormányzathoz. A kifüggesztés díjmentes.

 

Haszonbérleti szerződés megszűnése lehetőségeinek megfogalmazása a jogszabályokban.

Használati jogcímek: haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, szívességi földhasználat. Ezen jogcímeken alapuló földhasználati jogot a jogszabályban előirt kivételekkel földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg.(a haszon kölcsönszerződések a nyilvántartásból 2014. december 31-től törlésre kerülnek).

 

Különválással, kiválással létrejött mezőgazdasági termelőszervezet esetében a létrejöttétől számított 5 évig a megengedett birtokméretbe a jogelőd birtokában lévő összes föld területének nagyságát be kell számítani.

 

Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanoknál a rész terület használata esetében a használni kívánt területet, amennyiben korábban nem volt használat szerinti megállapodása tulajdonok között, a hiteles 30 napnál nem régebbi térképkivonaton kell jelölni.

 

Amennyiben a földhasználatában nem tudnak megegyezni a földhasználók, úgy a földhivatal átadja a Nemzeti Agrár Kamarának, hogy a sorsolással állapítsa meg a használati rendet.

 

Községenként megalakulnak a helyi földbizottságok, melyek az elővételi jogosultság elbírálásban vesznek részt.

 

Birtok maximum 1200 Ha-ban került megállapításra. Ettől eltérően a jogszabályi feltéteknek megfelelő gazdálkodók esetében a birtokmaximum1800 Ha. Ebbe kell számítani a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett területet is. Semmis a föld tulajdonjogának, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésére irányuló olyan szerződés, amely a törvénnyel megállapított szerzési korlátozásba ütközik.

 

2014. január 1-től 2014. április 30-ig az elővásárlási jogosultság megállapítása a szerződésben vagy rájelentkezés esetében a rájelentkező nyilatkozatban tett nyilatkozati kötelezettség alapján történik.

 

A nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog 2014. május 1.-én a törvény erejénél fogva megszűnik.