A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal által ellátott fogyasztóvédelmi feladatok

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.


Ezen jogszabályi módosítással egy időben a 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, ezért a Tisztelt Fogyasztók 2017. január 1-től –fogyasztóvédelmi panaszaikkal- elsősorban a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályához (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.) fordulhatnak. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatoknál illetékességi szabályként a panaszos ügyfél lakóhelye és tartózkodási helye szerint indul meg az eljárás.

 


A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal által ellátott fogyasztóvédelmi feladatok:

• Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok

• Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások

• Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek

• Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel

• Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése

• Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése

• Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése

• Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget

• PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató

• Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre

• Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve

• Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.

 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal által ellátott fogyasztóvédelmi feladatok:

• Másodfokú hatáskör országos illetékességgel

• Közérdekű igényérvényesítés

• A közszolgáltatók részéről a rezsicsökkentés megvalósulásáról megküldött tájékoztatás kezelése

• Fogyasztóvédelmi referenseket képző vállalkozások nyilvántartása

 

 

A Kecskeméti Járási Hivatal által ellátott fogyasztóvédelmi feladatok:

• a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő ügyek

• a nemzeti fejlesztési miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben

meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi

ügyek

• a fogyasztói csoporttal, fogyasztóvédelmi referensekkel, a békéltető testületekkel együtt nem működő vállalkozásokkal összefüggő ügyek

• fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése

• árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó ügyek

• reklámmal kapcsolatos ügyek

• fiatalkorúak részére szóló szerencsejátékra vonatkozó reklám ügyek

• villamos energia, földgáz, víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,

• az egységes közszolgáltatói számlaképpel összefüggő fogyasztóvédelmi feladatok,

• az elektronikus hírközléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ügyek.

 

 

Üzlettel rendelkező Vállalkozások figyelmébe!!!

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  17/A. §(1) bekezdés értelmében a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni

 

a) a székhelyéről,

b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével,

c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint

d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

Ugyanezen jogszabályhely (1a)bekezdése szerint a tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon.

 

Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén a tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni, és kifüggeszteni.

 

A fentiekben megfogalmazottak miatt kérjük a tisztelt Üzlettel rendelkező Vállalkozásokat, hogy szíveskedjenek a panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatójukat a fenti változások figyelembevételével módosítani, és erről a vásárlókat, fogyasztókat tájékoztatni.

 


Kiskunfélegyháza, 2017. január 24.

 

 

 

 

                                                                                              dr. Sipos Krisztina

                                                                                              járási hivatalvezető