A FÖLDHIVATALI ADATBÁZISBAN SZEREPLŐ CÍMEK SZEREPE

Az ingatlanokon bejegyzett jogok és feljegyzett tények változásáról minden esetben a tulajdoni lapon szereplő lakcímekre történik az értesítés, kivéve, ha a beadványon az érintett vagy érintettek kérik a lakcímváltozás átvezetését.

Hátrány érheti azokat a személyeket vagy cégeket, akik nem közlik a lakcímre vonatkozó aktuális adatokat, ugyanis nem értesülnek vagy nem kellő időben értesülnek a tulajdoni lapon történt változásokról.

1997. évi törvény Az ingatlan-nyilvántartásról az alábbiak szerint rendelkezik:

1997. évi törvény 27. §

(1) Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének (cégnevének) és lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltoztatását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt bejelentése vagy megkeresés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.

(2) b) a hatósági nyilvántartásból, különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból vagy a cégnyilvántartásból történő adatátvétellel a jogosult adatában bekövetkezett azon változásokat, amelyeket eljárása során észlel.

Ugyanezen paragrafus (3) b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását is 30 napon belül kötelezően be kell jelenteni a természetbeni állapot és a nyilvántartás egyezősége érdekében.

(7) Az ingatlanügyi hatóság a lakcímre is kiterjedő adatfelhasználás esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímadatot – az adatfelhasználást megelőzően – összeveti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság nyilvántartásában szereplő adattal. Ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímadat nem egyezik meg a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adattal, az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatot használja fel és az adatváltozást az ingatlan-nyilvántartáson hivatalból átvezeti.

(8) A jogosult a tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérheti lakcíme ehhez kapcsolódó megváltozásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését is. A kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjog bejegyzésről szóló határozat jogosult részére történő közlésétől számított 30 nap elteltét követő 30 napon belül, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatátvétel alapján, amennyiben a bejelentett lakcímváltozás regisztrációja megtörtént, gondoskodik a változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről. 

109/1999. (XII.29) Az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott FVM rendelet 76/A § (1) A tv. 27. § (7) bekezdésében meghatározott, tulajdonjog-változással összefüggő lakcím-változás átvezetése iránti eljárás a tulajdonjog bejegyzésről szóló határozatnak a jogosult részére történő közlésétől számított harmincadik napot követő napon indul meg.

(2) A járási földhivatal az eljárás megindulását követő 30 napon belül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból ellenőrzi a lakcímváltozás bejelentésének megtörténtét és az adatváltozást az illetékességi területén fekvő ingatlanokról vezetett számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban átvezeti.

(3) Amennyiben a lakcímváltozás személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történő bejelentésére a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés időpontjáig nem került sor, a járási földhivatal az adatváltozás-átvezetése iránti eljárást megszünteti.

A lakcím és személyes adatra vonatkozó változás bejelentést a későbbiekben a települési ügysegédeknél is megtehetik egy ingatlan-nyilvántartási adatváltozási kérelem kitöltésével, melyben feltétlenül szerepeljen az érintett természetes személy személyi száma, cég esetén a törzsszám és a változással érintett ingatlanok közül legalább egy helyrajzi számát fel kell tüntetni a kérelemben.

Az adatlap elérhető www.foldhivatal.hu, valamint a járási hivatalok honlapján.