- Földhivatali Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunfélegyházi Járási Földhivatali Osztály

                           

  

 

Cím:6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 8.
                                             

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS

 

 Molnár József

földhivatali osztályvezető

Tel: 76/795-067


az osztály elérhetőssége
tel: 76/795-071

E-mail cím:  foldhivatal.kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu

(megkeresések küldésére és fogadására feljogosított e-mail cím)


 www.bkmkh.hu

 

Illetékességi terület:

Bugac

Bugacpusztaháza

Gátér

 Kiskunfélegyháza

 Pálmonostora

 Petőfiszállás

 

Ügyfélfogadási idő

 

                                               Hétfő              800-1130                       1300-1500

                                               Kedd              800-1130                       1300-1500

                                               Szerda            800-1130                       1300-1730

                                               Csütörtök       800-1130                                             

                                               Péntek            800-1130

 

 

A szakigazgtási szerv felettes, felügyeleti, hatósági döntései tekintében a fellebbezés elbírálására jogosult szerve:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

6000 Kecskemét, Fecske u. 25.

ügyfélszolgálati telefon: 06-76-481-045

e-mail: kecskemét_m@bacs.gov.hu

www.bkmkh.hu

 

 Tisztelettel tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a földtörvénnyel kapcsolatos változásokról, valamint a haszonbérleti szerződések tartalmi követelményeiről a szervezeti egység bemutatása után olvashatnak.

 

 

 

Egyszerűbb lett a zártkerti ingatlanok adásvétele


 

A zártkerti ingatlantulajdonnal rendelkezők számára kedvező törvénymódosítás lépett hatályba a napokban. Eddig problémát okozott és sokszor megnehezítette eme ingatlanok adásvételét a kötelező kifüggesztés, az elővásárlási jogok kérdése és a hosszadalmas földhivatali eljárás.

 

A zártkerti ingatlanok manapság már gyakran nem töltik be eredeti szerepüket, hiszen sokszor nem hobbitelkekként működnek: sok esetben a tulajdonosok üdülő vagy állandó lakhatás céljára használják a rajtuk lévő felépítményeket.

 

Probléma volt eddig az is, hogy a tulajdonosok általában nem tettek eleget a termőföld védelméről szóló törvény alapján fennálló hasznosítási kötelezettségüknek, amely miatt bírságra kellett számítaniuk.

 

2015. május 2-án módosították az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, eszerint 2016. december 31-éig kérhető az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése. Ebből kifolyólag megszűnhet a hasznosítási kötelezettség, valamint megnőhet a vásárlási kedv is az ilyen ingatlanok iránt, hiszen eddig visszaszorította a zártkertek eladhatóságát az is, hogy a bankok nem fogadták el azokat hitelfedezetként, vagy, hogy túl kellett terjeszkedni a beépíthetőségi korláton, ami túlzottan alacsonyan volt meghatározva.

 

Ehhez kapcsolódóan 2015. november 30-án lépett hatályba a földművelésügyi miniszter ama rendelete, amely az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendeletének módosításával lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását és ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvételét.

 

Miután az új zártkerti szabályozással ezek az ingatlanok kikerültek a földtörvény hatálya alól, ezáltal a nem eredeti céljuknak megfelelően használt zártkerti ingatlanok a tényleges funkciójuknak (pl. lakóingatlan, üdülő) megfelelően vehetnek részt az ingatlanforgalomban. Ennek következtében a zártkerti ingatlanok adásvételének ügyintézési ideje jelentősen lerövidül, a zártkertek könnyebben megszerezhetővé és eladhatóvá válnak.

 

A zártkerti ingatlan egy meghatározott részére is kérhető a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése. Ehhez feltételként csupán a zártkerti ingatlan megosztása szükséges.

 

Az új zártkerti szabályozással ezek az ingatlanok kikerültek a földtörvény hatálya alól, ezáltal a tényleges funkciójuknak megfelelően vehetnek részt az ingatlanforgalomban, könnyebben megszerezhetővé és eladhatóvá válnak.

 

Fontos tudni, hogy nem csak a felépítménnyel (pl. gazdasági épülettel) rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a felépítmény nélkülit is. A különbség csak annyi, hogy a felépítménnyel rendelkező esetében a zártkerti művelés alól kivett terület mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellegét is feltüntetik az ingatlan-nyilvántartásban.

 

A kérelmezés menete az alábbiak szerint alakul. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló díjmentes eljárás a földhivatalnál indítható meg, a kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. Az ingyenesség alól kivételt jelent a soron kívüli eljárás kérelmezése, ebben az esetben ingatlanonként 10 000 forint díjat kell megfizetni.

 

A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a tulajdonos(társak) (vagy a meghatalmazott) kérelme alapján vezeti át az ingatlanügyi hatóság.
A kérelem az alábbi oldalakról tölthető le:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok,
■ www.foldhivatal.hu.

 

A kérelemhez egyéb okirat vagy igazolás csatolása nem szükséges, kivéve:
- ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, ekkor kötelező a meghatalmazás benyújtása is;
- ha a zártkerti ingatlan közös tulajdonban van, csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát is, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a fentiek szerinti lehetőséggel csak 2016. december 31-éig élhetnek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai. Jogvesztő határidő lévén, akik nem minősíttetik át határidőn belül ingatlanjukat, később ezt már nem tehetik meg, így számukra marad a kifüggesztéssel és elővásárlási joggyakorlással járó hosszadalmas jóváhagyási procedúra.

 

Azt azért jó tudni, hogy az átminősítésre szolgáló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

 

dr. Sipos Krisztina
járási hivatalvezető


 

A Földhivatalban is lehet már bankkártyával fizetni!

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya mellett már a Járási Földhivatali Osztályon is lehetőség van bankkártyás fizetésre.

A bankkártyás fizetésnek számos előnye van a csekkel vagy a házi pénztárba történő befizetéssel szemben. A bankkártyával történő fizetés vásárlásnak minősül, tehát nem kell utána tranzakciós illetéket fizetni valamint készpénzkímélő eljárás. Nem kell a postai vagy banki nyitva tartáshoz igazodni ügyeik intézésekor és az ügyintézés menete sem szakad meg, hogy a postán hosszabb-rövidebb várakozás után sor kerüljön a csekkek befizetésére. A bankkártyás fizetés tehát egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb és olcsóbb ügyintézést tesz lehetővé.

 

Felhívjuk azonban ügyfeleink figyelmét, hogy csak a bankkártya birtokosa tud fizetni az eljárás során, akinek a neve egyeztetésre kerül a bankkártyán szereplő névvel. Abban az esetben, ha gazdasági társaság képviselője az eljáró személy, csak akkor használhatja a társaság nevére kiállított bankkártyát, ha azon saját neve is szerepel.

 

 

FELADAT- ÉS  HATÁSKÖRÖK

 • Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy az ingatlan adataiban, a bejegyzett jogok, tények tekintetében történt-e a változás.
 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - az ügyfél kérelme alapján történik.
 • A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz fűződő jogok vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.
 • Feladata a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
 • Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről.

 

 

 • Alapfeladata az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az ingatlan-nyilvántartási térképet érintő változások előzetes és végleges vezetése.
 • Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképről, vízszintes és magassági alappontokról
  • Alappontok helyszínelése, karbantartása, védelme
  • Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban
  • Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat
  • Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat
  • Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat
  • Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő, és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, a megyei földhivatal irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában
  • A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez
  • Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását
 • Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a megyei földhivatal részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, valamint az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról
 • Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási földhivatali feladatokat
 • Folyamatosan ellátja illetékességi területén – különösen a határszemlék keretében –a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását
 • Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat
 • Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat
 • Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít.

 Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás

 • A tulajdoni lapról, a földhasználati lapról és az ingatlan-nyilvántartási térképről, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés vagy törlés alapjául szolgáló magán- és közokiratokról, hatósági határozatokról, illetve földmérési, földügyi irattári anyagokról hiteles másolatot szolgáltat.

  

 

Munkakörök, feladatkörök,elérhetősség

 

Gálné Hegedűs Klára
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző
76/795-074

 

Babóthné Bátki Ildikó
igazgatási ügyintéző
76/795-068

 

Dobos Zsolt
földügyi szakügyintéző
76/795-072

 

Hatvani Mónika
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző
76/795-075

 

Hol Mihályné
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző
76/795-074


Kósáné Kalmár Katalin Ida
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

76/795-072

 

Mészáros Katalin
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző
76/795-076

 

Palotás Nóra
földhivatali szakügyintéző
76/795-068

 

Pozsár Péter
földügyi szakügyintéző
76/795-070

 

Rádi László
földügyi szakügyintéző
76/795-070


Rátkai Tamásné
ügyfélszolgálati szakügyintéző
76/795-077

 

Rogozsán Andrea
földügyi szakügyintéző
76/795-072


Szabó Judit
földügyi szakügyintéző
76/795-078


Tarjányi Edit
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

76/795-076

 

Zsígó Tünde
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

76/795-075

 

 

A címre kattintva elérhető a tartalom 

 

NYOMTATVÁNYOK

 Adatlap másolat kiadása iránti kérelem a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokről vezetett nyilvántartásból szolgáltatható papír alapú

Adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi - 2/A. számú pótlap

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Földhasználati bejelentési adatlap

Földhasználati törlés bejelentési adatlap

Földhasználati bejelentési adatlaphoz, ill. a törlési adatlaphoz a használattal, ill. a megszűnt használattal érintett földrészletek adatainak bejelentésére, ha a földhasználati szerződés tárgyát több földrészlet képezi, vagy a használat több födrészleten szűnt meg - pótlap

Földhasználati bejelentési adatlaphoz, ill. a változásbejelentési adatlaphoz a használatba adó adatainak közlésére, ha a földhasználati szerződés szerint a használatba adói oldalon több személy vagy szervezet áll - 2. sz. pótlap

Földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem

Földhasználati lap kiadása iránti kérelem

Földhasználati változás bejelentési adatlap

Födlmérési és térképészeti adatok igénylése

Földmérési és térképészeti munkák bejelentése

Földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

Használattal érintett földrészletek adatai változásának bejelentésére, ha a bejegyzett földhasználat szerint több földrészlet adataiban következett be változás - pótlap a változás bejelentési adatlaphoz

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Haszonbérleti szerződőséhez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi - 2/B sz. pótlap 

Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem természetes személyek számára

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez (természetes személyek számára)

Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára)

Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I.

Iratmásolat megrendelő

Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem - újonnan alapított

Nyilatkozat közeli hozzátartozói viszonyról

Osztatlan közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása - kérelem

Osztatlan közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása - pótlap

Parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv

 TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára

TakarNet szolgáltatások igánybevétele iránti kérelem természetes személyek számára

Telekalakítás engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem

Térképmásola megrendelő

Tulajdoni lap másolat iránti kérelem

Tulajdoni lapba történő betekintés iránti kérelem

Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

 Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére - pótlap

 

ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK 

 

Földtörvény változásaival kapcsolatos tudnivalók

 

 Haszonbérleti szerződések tartalmi követelményei