Tájékoztató szociális ellátások változásairól

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közfoglalkoztatási bér 2017. január 01. napjától változott:

 • a teljes munkaidős közfoglalkoztatási bér 81.530.-Ft
 • a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető bér 106.555.-Ft

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 2017. január 01. napjától módosult.  A módosítást követő lényeges változások az alábbiak:


Időskorúak járadékának összege változott:

 • aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját, valamint vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át ( 22.800,-Ft ) ebben az esetben az időskorúak járadékának összege: 24.225.-Ft,
 • aki egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át ( 27.075.-Ft ), ekkor az időskorúak járadékának összege: 28.500.-Ft,
 • aki egyedülálló, 75.életévét betöltötte, havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át ( 37.050.-Ft ), itt az időskorúak járadékának összege: 38.475.-Ft.
 • jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának összege a fenti összegeknek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Amennyiben ez nem éri el az 1000.-Ft-ot, a jogosult részére akkor is legalább 1000.-Ft időskorúak járadékát kell megállapítani.

 

Aktív korúak ellátása:

 • keresőtevékenység folytatása esetén az ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni a keresőtevékenység 121. napjától
 • aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni az ellátásra való jogosultságát
 • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás maximális összege 48.795.-Ft, amennyiben a házastárs/élettárs foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, a maximális összeg 25.995.-Ft


Ápolási díj:

A költségvetési törvény alapján  az ápolási díj havi bruttó összege 2017. január 01-től:

 • alapösszegű ápolási díj: 31.000,-Ft
 • kiemelt összegű ápolási díj:  55.800,-Ft
 • emelt összegű ápolási díj: 46.500.-Ft

Az ápolási díj folyósításának időtartama továbbra is szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után továbbra is nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.

Lényeges változás, hogy amennyiben az ápolást végző személy az ápolásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, azaz a felülvizsgálati lapot a meghatározott határidőig a járási hivatal részére nem juttatja vissza, az ápolási díjra való jogosultságát megszüntető határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg részére ápolás díj.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy továbbra is hatályban van a szociális törvény azon rendelkezése, mely szerint időkorúak járadékában, az aktív korúak ellátásában és az ápolási díjban részesülő személy 8 napon belül köteles a járási hivatalnál bejelenteni, ha a jogosultságának fennállása alatt már rendszeres pénzellátás megállapítására  ( pl. nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás ) irányuló eljárást indított vagy álláskeresési támogatást igényelt.

A már rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időkorúak járadéka, aktív korúak ellátása és az ápolási díj  jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen felvett ellátásnak minősül,  melyet  vissza kell fizetni. Amennyiben a 8 napos bejelentési kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget, a jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetnie. Ennek elmaradása esetén, a követelés a részére folyósított pénzbeli ellátásból – annak 30%-a erejéig – levonható, ennek sikertelensége esetén a követelést adók módjára kell behajtani.

A megtérítésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült összegét – a hagyaték erejéig – az örökösöktől kell behajtani.

 

 

                                                                                           BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala