TÁJÉKOZTATÓ az „Út a munkaerőpiacra” munkaerő-piaci programról„Út a munkaerőpiacra”

(<Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1-15 /  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.1.1-15>)

munkaerő-piaci program


 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű munkaerő-piaci programot, mely személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A munkaerő-piaci program lebonyolítói a kormányhivatalok, szorosan együttműködve a járási hivatalokkal.

 


Kiknek segít a munkaerő-piaci program?

 

A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, szolgáltatást igénylőkre, közvetítést igénylőkre, inaktívakra (a felkutatáskor/jelentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában általában még semmilyen módon nem szereplőkre) és azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerő-piaci program segítségével mozdítható elő.

 

 

Munkaerő-piaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt csoportba tartozók, azaz a

 

 • 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők,
 • az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők,
 • a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.),
 • a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők,
 • az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők,
 • a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.

 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint:

 

−   álláskereső az, aki

 

 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és
 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és
 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és
 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és
 6. akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

 


A nyilvántartott álláskeresők figyelmét felhívjuk arra, hogy:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (9) f) pontjában rögzített, hogy a nyilvántartott álláskereső együttműködési kötelezettségei arra is kiterjednek (amellett, hogy például megfelelő képzést, szolgáltatást, állásajánlatot köteles elfogadni), hogy részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 2.§ (6) bekezdése kimondja, hogy az Flt. 54. § (9) bekezdés f) pontjában meghatározott munkaerő-piaci programon az európai uniós forrásból megvalósuló programokat is érteni kell. Amennyiben a célcsoportba tartozó személy e számára megfelelő munkaerő-piaci programban való részvételt visszautasítja, az Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az együttműködési kötelezettsége megszegését jelenti, ami az álláskereső nyilvántartásból való törléséhez vezet az Flt. 54.§ (14) bekezdés e) pontja szerint.

 

 

 

 

A közfoglalkoztatásban lévők figyelmét felhívjuk arra, hogy:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (13) bekezdésében rögzített, hogy a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatás időtartama alatt köteles elfogadni az állami foglalkoztatási szerv által részére felajánlott, megfelelő munkahelyet. (A törvény 25. § (2) bekezdése szerint megfelelő a munkahely, ha  az álláskereső az egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, ha a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, és ha a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, és ha az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. A törvény 25.§ (5) bekezdése szerint az előbbi feltételeknek megfelelő, rövid időtartamú munkalehetőség is felajánlható.)

 


Nem lehet a munkaerő-piaci programba vonni azt a személyt, aki bár egyéb jellemzői alapján a célcsoportok valamelyikébe tartozhatna, de

 

 • aki még közfoglalkoztatásban van,
 • aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül,
 • aki támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban, vagy bármely forrásból megvalósuló nappali tagozatos oktatásban/képzésben vesz részt
 • akinek állami foglalkoztatási szerv által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,
 • aki az adott kormányhivatal adott „Út a munkaerőpiacra” munkaerő-piaci programjának adott programlépcsőjében egyszer már részt vett,
 • aki az „Út a munkaerő-piacra” kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci program egy másik kormányhivatal által bonyolított részprojektjében vesz részt,
 • aki másik kormányhivatal által bonyolított munkaerő-piaci programban vesz részt,
 • aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője, (kivéve adókedvezményekkel kapcsolatos projekt),
 • akivel összefüggésben a kormányhivatal által korábban indított bármely projektet, illetve projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le (Például ha a TÁMOP 1.1.2, vagy Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci programok 180. napi hatásvizsgálata még nem zárult le. Az Ifjúsági Garancia Rendszerben való részételhez, azaz lemorzsolódáshoz/ajánlattételhez kapcsolódó 3 hatásvizsgálat nem tartozik ide, az nem kizáró ok.),
 • aki a TÁMOP, vagy GINOP munkaerő-piaci programok  keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett ÉS bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban részesült ÉS a programból történő kilépést követően kevesebb mint egy év telt el.

 

 

A munkaerő-piaci program által nyújtható szolgáltatások, támogatások:

 

A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve e támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése alapján kerül sor az egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt kötelezettségeket.

 

 

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió által támogatott munkaerő-piaci programmal megvalósulhat elhelyezkedése, vagy vállalkozóvá válása. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályának munkatársaihoz.