Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében igénybe vehető vállalkozóvá válás támogatásokról

 

 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATALVállalkozóvá válás támogatása GINOP 5.2.1

 

Támogatás célja: A munkaerő-piaci programban a meghatározott feltételeknek megfelelő álláskereső személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

 

E támogatás tekintetében az Flt. és a kapcsolódó végrehajtási rendelet – az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra vonatkozó – rendelkezéseit a következő eltéréssel szükséges alkalmazni (megjegyezve, hogy a projekt célcsoportjához tartozók e programelemben attól függetlenül vehetnek részt, hogy rendelkeznek-e az Flt.-ben és végrehajtási szabályaiban az adott támogatásra előírt feltételekkel):


Támogatás formája: a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás adható. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci programban.


Támogatás feltételei: A kérelmező

-  a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a járási hivatallal,

-  legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. vállalkozói igazolvány, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóságtól a nyilvántartásba vételről kapott igazolás, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, társasági szerződés (alapító okirat), vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek stb.),

-  vállalja, hogy valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez,

-  a támogatás iránti kérelmét a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt benyújtja,

-  vállalja, hogy a járási hivatal kérésére a kérelem érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékletein túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) benyújt a járási hivatal foglalkoztatási osztályára,

-  vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és a támogatás folyósításának ideje alatt fenntartja. A kérelmező ezen időszak alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet.

A legfeljebb 6 havi támogatást nem lehet más
programokból (IGR keretén belüli egyéb programokból vagy mezőgazdasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kapcsolni.

 

 

Vállalkozóvá válás támogatása GINOP 5.2.2

 

A támogatás az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

Program célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. A felhívás mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik a vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.


A program részcéljai:

- életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);

- élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással
- a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése;

 

- A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg.


Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg, a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az lapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket,megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. A


második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.