Rendszeres pénzellátásokkal kapcsolatban ismételten az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket

Tisztelt Ügyfeleink!

Időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában, ápolási díjban részesülő köteles bejelenteni 8 napon belül:

- ha a kérelem benyújtásakor vagy a benyújtást követően bármikor másik rendszeres pénzellátás megállapítására kérelmet nyújtott be vagy rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban,

- ha álláskeresési támogatás igénylése céljából az állami foglalkoztatási szervnél jelentkezett,

 

Köteles bejelenteni 15 napon belül:

- amennyiben a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülménye megváltoznak (pld. jövedelem, lakcím)

 

Az aktív korúak ellátásában részesülő köteles bejelenteni 8 napon belül:

- az ellátás szünetelésére okot adó körülmény bekövetkezését és megszűnését

- amennyiben a szünetelésre okot adó körülmény megszűnésétől számított 8 napon belül értesíti hivatalunkat, az aktív korúak ellátására való jogosultság a szünetelésre okot adó körülmény megszűnését követő naptól kezdődik, egyéb esetben a bejelentés napjától

 

A jogosultatlanul felvett ellátás visszafizetése:

- a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul felvett időskorúak járadékát, aktív korúak ellátását, ápolási díjat vissza kell fizetni

- amennyiben a megtérítésre kötelezett és még ellátásban részesülő személy – a kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – nem fizeti meg a megtérítés összegét, a szociális hatáskört gyakorló szerv a követelését az általa folyósított pénzbeli ellátásból levonja (a folyósítandó ellátás 30%-ig), ha ez eredménytelen, a követelést adók módjára kell behajtani, melynek költségei a kötelezettet terhelik

- amennyiben a járási hivatal a követelés adók módjára történő behajtásáról intézkedik, a behajtandó köztartozás tekintetében, megkeresése alapján az illetékes állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) jár el

Ha a járási hivatal a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – kérelemre méltányosságból:

  • csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (jelenleg 71.250.- Ft),
  • részletekben fizettetheti meg.

 A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét (jelenleg 128.250,-).

A járási hivatal a megtérítés összegének méltányosságból történő csökkentése, elengedése, vagy részletekben történő megfizetése iránti kérelemre hozott döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A megtérítésre kötelezett személy halála esetén a követelés meg nem térült összegét a hagyaték erejéig az örököstől kell behajtani.

A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg az alábbi feltételek esetén számít jövedelemnek időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása esetén:

- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,

 - a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg.

 

Aktív korúak ellátásában részesülők a felülvizsgálat időszakban kötelesek 30 nap munkavégzést igazolni, mely teljesíthető:

- keresőtevékenység végzésével 

- közfoglalkoztatásban való részvétellel

- munkaerőpiaci programban való részvétellel

- az Flt. szerinti,  - legalább hat hónap időtartamú -  képzésben való részvétellel

- szociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében való közvetlen  közreműködéssel

- közérdekű önkéntes tevékenység végzésével

- amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy a felülvizsgálati időszak alatti 30 napos munkavégzést nem teljesítette és a felülvizsgálati időszak alatt legalább 30 napig igazoltan keresőképtelen volt, a járási hivatal a kötelezettség teljesítésére 60 napos határidőt ad

Ezen tájékoztatás nem teljes körű, a további részletszabályok felől tájékoztatást nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi  Osztálya (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz.).

 

                                                                                                        Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                                                    Jánoshalmi Járási Hivatala