Milyen földhivatali ügyeket intézhetünk a kormányablakban Jánoshalmán?

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának Kormányablak Osztályán lehetőség van az alábbi földhivatali szolgáltatások igénybevételére: papír alapú hiteles tulajdoni lap- másolat, illetve ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat kiadása. Ezen dokumentumok kiadása igazgatási szolgáltatási díjköteles, a tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért 6250 Ft összegű díjat kell fizetni, a hiteles térképmásolat esetén a díj mértéke 3000 Ft, melynek megfizetése bankkártyás, valamint postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízással -csekkel) lehetséges. A tulajdoni lapról a következő papír alapú másolatok állíthatók ki: teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerit tartalmazza, valamint szemle, amely a másolat kiállításának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint. Az igényléshez ismerni kell az adott ingatlan helyrajzi számát.

 

A földhasználati bejelentés is intézhető a kormányablakban. Az  ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó földek használatáról és a földhasználókról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. Aki  földet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz  a bejelentést formanyomtatványon, a földhasználati bejelentési adatlapon, illetve az ahhoz tartozó pótlapokon kell teljesíteni. A bejelentési adatlaphoz főszabályként csatolni kell a földhasználati szerződés, vagy a földhasználatot igazoló okirat eredeti vagy hitelesített példányát, illetve ha a használat nem a teljes földrészletre vonatkozik, a térképi kimutatást. A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás a bejelentési adatlapnak, valamint az okiratoknak az ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával indul meg. A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. A benyújtott földhasználati adatlapot, illetve annak mellékleteit a kormányablak megküldi a területileg illetékes járási hivatal földhivatali osztályának.

 

Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem is benyújtható a kormányablakban. Ha a haszonélvezeti jog megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilvántartásból. Más tulajdonában lévő ingatlanra alapított haszonélvezeti jog megszűnik a jogosult halálával, ha a jogosult lemond a haszonélvezeti jogáról, illetve ha a bejegyzésben meghatározott időtartam eltelt. A jogosult halála esetén a haszonélvezeti jog törlése a benyújtott eredeti halotti anyakönyvi kivonat alapján történik. A lemondás történhet ellenérték fejében, vagy ingyenesen, amelyet közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba szükséges foglalni. A haszonélvezeti jog törlése a benyújtott okirat alapján történik. A bejegyzésben meghatározott időtartam leteltét követően a haszonélvezeti jog a tulajdonos vagy a bejegyzett jogosult kérelmére törölhető, amelyhez okirat nem szükséges. A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint. A benyújtott kérelmet, illetve annak mellékleteit a kormányablak megküldi a területileg illetékes járási hivatal földhivatali osztályának.

 

A fenti ügytípusokon kívüli ügyek intézésekor továbbra is a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályát szükséges megkeresni. A tulajdoni lapba történő betekintésre ingyenesen a jelenlegi jogszabályi előírások miatt jelenleg sajnos a kormányablakban nincsen lehetőség.