Ki jogosult szociális alapon egészségügyi szolgáltatásra?

 

 

 

A BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL MEGÁLLAPÍTANDÓ szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások egyike az EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG:

 

A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (  jelenleg 34.200,-Ft ),

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg ( jelenleg 42.750,-Ft ) , és családjának vagyona nincs.

 

Vagyon : az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát ( jelenleg 855.000,-Ft ), vagy

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát ( jelenleg 2.280.000,-Ft )

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Amennyiben a fenti feltételek fennállnak és a kérelmező egyéb módon nem biztosított a szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki, melynek hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, születési adatait, lakcímét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a rászorultság tényét, a jogosultság alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozást, az igazolás hatályosságát.

 

A bizonyítvány a feltételek fennállta esetén az egy év letelte után ismételten kiállítható.

A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a kérelmező családi állapotáról, jövedelméről, vagyonáról. A jövedelmi adatoknál a házastárs, élettárs és a vele egy családban élő gyermekek jövedelmeit, vagyonát is fel kell tüntetni. A formanyomtatvány átvehető a a Kormányablakban, a települési ügysegédeknél a járáshoz tartozó településeken valamint letölthető a járási hivatal honlapjáról.


A tájékoztatás nem teljes körű, részletszabályokról a kormányablakban kapható felvilágosítás.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

 77/795-294 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00  kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00


 

                                                                                   Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                                             Jánoshalmi Járási Hivatala