Ki jogosult időskorúak járadékára?

Ez a támogatási forma megélhetést biztosító, jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyeknek nyújtott támogatás.

 

A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt a személyt

aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját, valamint vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 24 955,-Ft-ot, ebben az esetben az időskorúak járadékának összege is ugyanennyi (24 955,-Ft)

- aki egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb és havi jövedelme nem haladja meg a 29 355,-Ft-ot, ekkor az időskorúak járadékának összege is ugyanennyi (29 355,-Ft)

- aki egyedülálló, 75. életévét betöltötte, havi jövedelme nem haladja meg 39 630,-Ft-ot, itt az időskorúak járadékának összege is ugyanennyi (39 630,-Ft)

- jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának összege a fenti összegeknek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Amennyiben ez nem éri el az 1000,-Ft-ot, a jogosult részére akkor is legalább 1000,-Ft időskorúak járadékát kell megállapítani.

 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a Kormányablakban, melyben nyilatkozni kell a kérelmező családi állapotáról, jövedelméről. Amennyiben házastársával/élettársával él együtt, az ő jövedelmét is fel kell tüntetni illetve igazolni kell.

 

Akinek az aktív korúak ellátására való jogosultsága a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel szűnik meg, a járási hivatal a végleges döntést követően hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt.

 

A szociális törvény 2018. évi módosítása rögzíti, hogy ezen évtől kezdődően az időskorúak járadékának összege a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.

 

Az ellátást  igénylő személy köteles a szociális hatáskört gyakorló szervnek 8 napon belül bejelenteni, ha

a) részére a kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban, vagy

b) az ellátás megállapítása iránti kérelem benyújtását követően, de a végleges döntés meghozatalát megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indít.

 

A más rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen felvett ellátásnak minősül,  melyet  vissza kell fizetni. Amennyiben bejelentési kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget, a jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetnie. Ennek elmaradása esetén, a követelés a részére folyósított pénzbeli ellátásból – annak 30%-a erejéig – levonható, ennek sikertelensége esetén a követelést adók módjára kell behajtani.

A megtérítésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült összegét – a hagyaték erejéig – az örökösöktől kell behajtani.

 

Ezen tájékoztatás nem teljes körű, a részletszabályok felől tájékoztatást nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi  Osztálya (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz.).

 

                                                                                   Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                           Jánoshalmi Járási Hivatala