Ki jogosult ápolási díjra?

BÁCS-KISKUN  MEGYEI  KORÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL MEGÁLLAPÍTANDÓ   pénzbeli ellátások egyike az ÁPOLÁSI DÍJ:Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

 

 Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló

a) súlyosan fogyatékos, vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi.

 Az alanyi jogú ápolási díjat  az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg.

     

  Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

aa) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,

ab) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

ac) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

ad) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes

és állandó ápolásra, gondozásra szorul;

b) tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

  

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha

aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, vagy

ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy

ac) a köznevelési, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,

b) rendszeres pénzellátásban  részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét

c) szakiskola, középiskola, nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben résztvevő hallgatója

d)keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.

 

Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

e) jogosultságot kizáró körülmény következik be

f.) azt az ápolást végző személy kérte

 

   Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos

a) igazolását arról, hogy az ápolt

aa) súlyosan fogyatékos, vagy

ab) tartósan beteg,

b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

 

Az ápolási díj összege jelenleg bruttó 29.500,-Ft, melyet 10% nyugdíjjárulék levonás terhel.

Lehetőség van fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy esetén magasabb összegű ( bruttó 44.250,-Ft ) ápolási díj megállapítására, amennyiben a módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt szakértő - az ápolt egészségi állapotáról kiállított - megfelelő szakvéleménye alapján jogosult az emelt összegű ápolási díjra.

A Járási Hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló tv. alapján e minősítési kategóriába sorolt. A kiemelt ápolási díj összege: 53.100.-Ft.

Kiskorú esetében olyan hozzátartozó gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, részletszabályokról a kormányablakban kapható felvilágosítás.

 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell arról, hogy keresőtevékenységet nem folytat, nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonyban nem áll, rendszeres pénzellátásban nem részesül. A formanyomtatvány átvehető a KORMANYABLAKBAN, a Jánoshalmi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya ügyintézőinél Jánoshalma Béke tér 1. sz. alatt vagy a települési ügysegédeknél a járáshoz tartozó településeken.

 

További felvilágosítás kérhető:

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

77/795-294 

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00  kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00