Határozat a kéknyelv megbetegedéssel kapcsolatos intézkedésekről

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala
Ikt.sz.: BK-081/005/1243/2015             

 

Tárgy:

Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések

 

Ügyintéző:

dr. Maruzsenszki/Csagány

 

Elérhetőség:

70/436 1360

 

Melléklet(ek):

településlista

 

Hiv. szám:

 

 

 

 


HATÁROZAT

 

Kéknyelv betegség előfordulásának megállapítása miatt jelen határozat mellékletében szereplő települések közigazgatási területén elhelyezett,  bluetongue-ra (kéknyelv betegség) fogékony állatokat tartó állatállományok esetében az alábbi

 

intézkedést rendelem el.

- a mellékelt listán szereplő önkormányzatok esetében, ahol a megfigyelési zárlat alatt álló állományokban az intézkedés alapjául szolgáló kitörés(ek)  2015. november 23.-án megállapításra került(ek), ettől a dátumtól számítva 30 napig kérődző állatot  /szarvasmarha, juh, kecske, bivaly/ vásárba beszállítani  tilos. Más állatfajok vásárba szállítását és kiállítását ez nem érinti.

 

- az állatállományokat a helyszínen a BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály által kijelölt állatorvosnak meg kell vizsgálni; és  a betegségre gyanús állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljából a készenléti tervben meghatározott mintát venni, a vizsgálati mintát a Nemzeti Referencia Laboratóriumba (továbbiakban: NRL) elküldeni;

 

- nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;

 

- a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, és vizsgálati anyagot az NRL-be küldeni.

 

 

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához (Cím:6000 Kecskemét Halasi út 34.) címzett, de hivatalomnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be.

 

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.


A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.


 

INDOKOLÁS

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2015-10060146 számú eredményközlője szerint  Kiskunhalas településen kéknyelv betegség előfordulása került megállapításra, ezért a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (3) bekezdésének a) pontja, 9.§ (1) bekezdése és 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 123.§ (2) bekezdés bb) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

Az eljárás során hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és i) pontjai, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6.§ (5) bekezdése valamint a Rendelet 10.§ (3) bekezdés a) pontja biztosította, illetékességemet a Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdése és 3. melléklete szerint állapítottam meg.

 

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a  72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

 

A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontja, 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

 

A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapította meg.

 

A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

 

 

Kiskunhalas 2015. november 25.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

                                                                                                                                        dr. Tallós Bálint

                                                                                                                                     járási hivatalvezető

                                                                                                                               nevében és megbízásából:

 

 

 

                                                                                                                                 dr. Maruzsenszki József

                                                                                                                    járási főállatorvos, osztályvezető  s.k.

 

A  határozatot kapják:

1. Mellékletben szereplő települési Önkormányzat Jegyzője, nyilvános közzététel céljából

2. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, Kecskemét

3. Településeken dolgozó jogosult és szolgáltató állatorvos(ok)

4. Irattár

 

 

Melléklet a    BK-081/005/1243/2015. számú határozathoz

 

TELEPÜLÉSLISTA

 

Kiskunhalas                            Bócsa

Balotaszállás                          Császártöltés

Mélykút                                  Imrehegy

Jánoshalma                            Kéleshalom

Kunfehértó                             Kelebia

Kiskunmajsa                           Harkakötöny

Tompa                                   Pirtó

Zsana                                    Csólyospálos

Kisszállás                               Szank

Tázlár                                    Tajó