Gyermektartásdíj megelőlegezésének szabályai

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2017. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) került meghatározásra a pénzbeli ellátások köre, illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben (továbbiakban Gyer.) az ellátássokkal kapcsolatos eljárásjogi szabályok kerültek meghatározásra.

 

A pénzbeli ellátások közül a járási hivatalok körébe utalt gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésével kapcsolatosan tájékoztatjuk az olvasókat.  Jelen cikk kitér a megelőlegezés megállapításának feltételeire, a megelőlegezett gyermektartásdíj elrendelésének,  ismételt elrendelésének, felfüggesztésének, megszüntetésnek  eseteire, és végül a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett általi megtérítésre vonatkozó rendelkezésekre is.  

 

A gyermektartásdíj  megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és  a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

 

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul. A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat, mivel a feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve már a megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folyat, legfeljebb huszadik évének betöltéséig.  

 

A kérelemben nyilatkozni kell, hogy nem áll fenn a Gyvt. 22. §-ának (5)-(6) bekezdése szerinti kizáró ok, meg kell jelölni azokat az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák.

 

 A kérelemhez csatolni kell:

- a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal,

- a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot,

- a Gyvt. 22. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerinti megelőlegezés iránti kérelem esetén a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló iratot,

- a bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozóan  a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyvet, mely a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazolja,

 

A megelőlegezett gyermektartásdíj továbbfolyósítása vagy ismételt elrendelése esetén – a fentebb jelölt bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozó irat  hiányában - a bírósági végrehajtó által kiállított iratot arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott, vagy folytatódott, de az eredményéről szóló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre.                        


A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti - a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább 6 havi - behajthatatlanságáról.


A gyermektartásdíj megelőlegezésére – a  Gyer. (5) bekezdésben foglalt kivétellel - akkor kerülhet sor, ha a jogosult kérte a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj bírósági végrehajtását, és

- a kötelezett munkabérére, más rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménytelen volt, ezért a végrehajtás szünetel,

- a részösszegű megfizetés vagy behajtás mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át nem haladta meg.

 

 A jogosult a feltételek teljesülése esetén legfeljebb további 3 évre kérheti

- a korábbi jogosultság fennállása alatt a megelőlegezett gyermektartásdíj megszakítás nélküli továbbfolyósítását,

- a korábbi jogosultság megszűnését követően a gyermektartásdíj megelőlegezésének ismételt elrendelését.

 

Amennyiben a jogosult a gyermektartásdíj megelőlegezésének ideje alatt rendszeresen vagy alkalomszerűen kétszeres tartásdíjat vett fel, az erre az időszakra eső előlegezett tartásdíjat köteles az államnak visszafizetni.

 

Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető,  vagy  külföldi tartózkodási helye ismeretlen,  a jogosulttal közös háztartásban él. Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy lejárt gyermektartásdíj esetén.

 

A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át.

 

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését végleges döntéssel megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart. A feltételek fennállása esetén - függetlenül a (8) bekezdés szerinti megtérítés elmaradása esetén a végrehajtás eredményétől - ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

 

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését megállapító döntés véglegessé vált, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított teljes összeget, a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított összeg 50%-át kell kifizetni.

 

A gyámhatóság hivatalból vagy a külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek értesítése alapján a gyermektartásdíj folyósítását - legfeljebb hat hónapra - felfüggeszti, ha a kérelmezőnek a  Gyvt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott körülményeiben  változás állt be, a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, feltéve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,ha  a kötelezett a kérelmező részére legalább két egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,  a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.

 

A gyámhatóság a gyermektartásdíj megelőlegezését megszünteti, ha  a gyermek - a gyámhatóság, illetve a bíróság végrehajtható határozata alapján - a külön élő másik szülő vagy más személy gondozásába kerül, a gyermek nagykorúvá vált, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat, a  gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette,  a kötelezett meghalt.

 

A megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett a Polgári Törvénykönyvben meghatalmazott kamattal az államnak megtéríti. A megelőlegezett gyermektartásdíjnak meg nem térül összegét adók módjára kell behajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint.

 

A gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegét a kötelezett kérelmére és a Gyvt. 133. §. (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet.

 

A megelőlegezett  gyermektartásdíj  meg nem térült összege tekintetében fennálló tartozás a kötelezett halála esetén megszűnik.  

 

Tájékoztatjuk a tisztelt érdekelteket, hogy a gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem nyomtatvány a Jánoshalmi Járási Hivatal honlapjáról tölthető le, illetve személyesen a Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályánál 6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13. szám alatti 1-es számú irodájában kérhető.

 

 

                                                           Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                  Jánoshalmi Járási Hivatala