Áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás kérelmek benyújtása a kormányablakban

 

 

 

ÁLDOZATSEGÍTÉS


A bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált személyek térítésmentesen az alábbiakat kérhetik:

 

  • azonnali pénzügyi segély: az elkövetéstől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján adható, krízishelyzet fennállása esetén igényelhető lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati költségekre, valamint kegyeleti kiadásokra. Ez azonban nem kártérítés, nem az ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása a célja. Az ügyintézéshez szükséges a büntetőeljárás elindulásának igazolása (feljelentés).

 

  • ellopott okmányok költségmentes pótlása: az áldozat a rendőrségi feljelentést követően nyújthatja be kérelmét a kormányablakban, a kérelemhez mellékelni kell az erről szóló okiratot. A járási hivatal a beérkezett kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a bűncselekmény során eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlásához. Így az eltulajdonított okmányok költségmentesen pótolhatóak. Az okmánypótláshoz a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem határidő nélkül előterjeszthető.

 

A benyújtandó kérelemről, illetve a mellékletekről a kormányablak ügyintézők részletes tájékoztatást adnak.JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS


Peren kívüli jogi segítségnyújtás és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

Cél, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag nem lennének képesek. Az állam a kérelmező részére peren kívüli jogi segítségnyújtást és/vagy pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít peres eljárásokban (kivéve a végrehajtási ügyeket) és annak költségét a fél helyett viseli vagy megelőlegezi. Az eljárás során a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a feltételeknek, nyilatkoznia kell mind a saját, mind a vele közös háztartásban élő személyek jövedelméről.

 

A járási hivatal dönt anyagi helyzet alapján a támogatás kérdésében.

 

 

A jogi segítségnyújtás (peren kívüli ügyek) és a pártfogó ügyvéd (peres ügyek) díját az ügyfél helyett az állam viseli a következő esetekben:


a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli          hozzátartozójával él közös háztartásban,
  • közgyógyellátásban részesül,
  • átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
  • menekült vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
  • vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással            kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,
  • családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
  • határon átnyúló tartási ügyekben,

 

b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 28.500 forintot és a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül;

c) egyedülálló személy esetében a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750 forintot és a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül;


d) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata,
és jövedelme nem haladja meg 204.418 forintot, a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül. (kizárólag peren kívüli ügyekben)

 

A jogi segítségnyújtás és a pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi:

Akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 102.209 forintot, és a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül.

 

A kérelmek illeték- és díjmentesen előterjeszthetőek a kormányablakban.

 

A kérelem az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel együtt a kormányablakban adható le, amely ezt követően helyben a Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályára kerül érdemi ügyintézésre.

 

További felvilágosítás kérhető:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

 77/795-294 

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00 

kedd: 8.00-12.00

szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00

péntek: 8.00-12.00