Áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás kérelmek benyújtása a kormányablakban

 

 

ÁLDOZATSEGÍTÉS

 

Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált személyeknek tud segíteni térítésmentesen az alábbiakban:

 

-azonnali pénzügyi segély: az elkövetéstől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján adható, krízishelyzet fennállása esetén igényelhető lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati költségekre valamint kegyeleti kiadásokra. Ez a segítség azonban nem kártérítés; nem az ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása a célja. Az ügyintézéshez szükséges a büntetőeljárás elindulásának igazolása (feljelentés).


-ellopott okmányok költségmentes pótlása: Az áldozat a rendőrségi feljelentést követően nyújthatja be kérelmét a kormányablakban, a kérelemhez mellékelni kell az erről szóló okiratot. Az áldozatsegítő szolgálat a beérkezett kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a bűncselekmény során eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlásához. Így az eltulajdonított okmányok költségmentesen pótolhatóak. Az okmánypótláshoz a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem határidő nélkül előterjeszthető.

 

A benyújtandó kérelemről, illetve a mellékletekről a kormányablak ügyintézők részletes tájékoztatást adnak.JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS


Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

Cél, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag nem lennének képesek. Az állam a kérelmező részére pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít polgári peres és - a nem peres eljárásokban (kivéve a végrehajtási ügyeket) és annak költségét a fél helyett megelőlegezi vagy viseli. Az eljárás során a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a feltételeknek, nyilatkoznia kell mind a saját, mind a vele közös háztartásban élő személyek jövedelméről.

 

A megyei igazságügyi szolgálat dönt anyagi helyzet alapján a támogatás kérdésében.

 

A pártfogó ügyvéd díját az ügyfél helyett az állam viseli a következő esetekben:


a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
  • közgyógyellátásban részesül,
  • átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
  • menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
  • vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,
  • családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • határon átnyúló tartási ügyekben a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikkében meghatározott jogosultként kér az 56. cikk szerinti eljárás lefolytatásához jogi segítséget;
b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2015-ben 28.500 forintot);

c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (2015-ben 42.750 forint);

d) ha a fél tárgyi költségmentes ügyben lép fel;

e) azon személy esetében, akit a bíróság személyes költségmentességben részesített.

 


A pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi:

 

a) azon rászorulók esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 99.201 forintot (ez az összeg a 2013. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a);

b) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 198.402 forintot (ez az összeg a 2013. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a).

 

A kérelmek illeték- és díjmentesen előterjeszthetőek a kormányablakban:

 

Az áldozatsegítés, a pártfogó ügyvédi képviselet és a pártfogó ügyvéd díjának megelőlegezése ügytípusokban a kérelmet az ügyfél – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel együtt a kormányablakban is leadhatja, amely ezt követően továbbításra kerül a megyei igazságügyi szolgálatnak érdemi ügyintézésre.

 

További felvilágosítás kérhető:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

 77/795-294 

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00 

kedd: 8.00-12.00

szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00

péntek: 8.00-12.00

 

 

 

                                                                                   Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                           Jánoshalmi Járási Hivatala