Tájékoztatás a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról

Tájékoztató a 2017. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról

A mezőgazdasági termelők a 2017. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelmeiket elektronikus úton nyújthatják be tárgyév november 30-áigA határidő elmulasztása jogvesztő!

Jogosultság feltételei:

a) a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,

b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az erre a célra létrehozott elektronikus felületen bejelentette,

c) a bejelentett növénykultúra elemi káreseményt szenvedett el,

d) üzemi szinten az elemi káreseménnyel érintett növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést szenvedett el,

e) az agrárkár-megállapító szerv az elemi káresemény tényét döntéssel igazolta,

f) a kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmet tárgyév november 30-áig az erre a célra létrehozott elektronikus felületen benyújtotta,

g) a kárenyhítési hozzájárulást határidőben és maradéktalanul megfizette, és

h) a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor az elemi káreseményen alapuló okon kívüli okból nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A számítással kapcsolatos általános tájékoztatás:

Ha a hozamérték-csökkenést több elemi káresemény okozta, akkor az igényelhető kárenyhítő juttatás növénykultúránkénti összegének meghatározásánál mezőgazdasági kárt kiváltó okként azt a kárfajtát kell megadni, amely az adott növénykultúra esetében a legnagyobb mértékű károsodást okozta.

A referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során azokra az évekre, amelyekre vonatkozóan a mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben az adott növénykultúra termesztéséről nyilatkozott, a megyei, ennek hiányában országos átlaghozam-adatok nem használhatóak fel.

A tárgyévi hozamértéket a tárgyévben ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termésmennyiség alapulvételével a minisztérium honlapján közzétett,

(http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-2017-evi-karenyhito-juttatas-iranti-kerelem-benyujtasahoz-megjelentek-a-referenciaarak-es-atlaghozam-adatok)

tárgyévre vonatkozó referenciaárakon kell figyelembe venni.

A hozamcsökkenés és hozamérték-csökkenés megállapítása során a mezőgazdasági káreseménnyel nem érintett tárgyévi területen termesztett növénykultúrák tárgyévi hozamait a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben

a) aszálykár esetén

aa) a tárgyévi hozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozamának 85%-a,

ab) a referenciahozam 85%-ának feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam kisebb, vagy egyenlő, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozamának 85%-a;

b) egyéb káresemény, valamint az mezőgazdasági káreseménnyel nem érintett tárgyévi területen termesztett növénykultúrák esetén

ba) a tárgyévi hozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama,

bb) a referenciahozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam kisebb, vagy egyenlő, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama.

Biztosítással kapcsolatos tudnivalók:

Ha a mezőgazdasági termelő rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, akkor azt a biztosítóval kötött szerződés ajánlati nyomtatványai és kötvénye elektronikus példányának kérelembenyújtó felületre történő feltöltésével igazolja. A biztosító által már kifizetett kártérítés összegét figyelembe kell venni a kárenyhítő juttatás összegének kiszámításánál.

A mezőgazdasági termelő a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben a kárenyhítő juttatás iránti kérelem adatai alapján számított üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére kiterjedően nem köt az adott növénykultúrára jellemző káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.

Figyelem!

Az agrárkár-megállapító szerv a referencia-időszakban ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termésmennyiséget alátámasztó, nyilvántartásokat és bizonylatokat az eljárás során ellenőrizheti.                                                    

 

                                                                          Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                               Kecskeméti Járási Hivatal

                                                                                  Agrárügyi Főosztály