e-Ügyintézés

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály hivatali kapujának elérhetősége:

Hivatal rövid neve: KMETFM

KRID száma: 554288344


 

1.     Az E- ügyintézés

 

A BKMKH Agrárügyi Főosztályának Földművelésügyi Osztálya a (a továbbiakban: FM) 2018. január 1. napjától biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézést, illetve annak lehetőségét.

A jogszabály által kötelezett ügyfelek, a FM-nél jogszabály által meghatározott ügyeket elektronikus úton küldhetik be az erre a célra létrehozott felületeken. Az e-mail nem minősül annak! Az FM döntését/válaszát elektronikus aláírással látja el és elektronikus úton küldi meg az ügyfél részére. Azon természetes személyeknek - akik a rendelkezési nyilvántartásban „nyilatkoztak” az elektronikus kapcsolattartásról - és a cégkapu nyitásra nem kötelezett gazdálkodó szervezetek  részükre ügyfélkapura, cégkapu nyitásra kötelezett gazdálkodó szervezetek esetében pedig cégkapura küldi meg.

A Földművelésügyi Osztály honlapján az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó tájékoztatókat, az elektronikusan intézhető ügyek listáját, lentebb, a 6. pontban, a Letölthető dokumentumok tartalmazzák.

Az elektronikus ügyintézés igénybevételéhez ügyfélkapu, illetve a cégkapu nyitásra kötelezett gazdálkodó szervezeteknek egyúttal cégkapu megléte is szükséges.

 

Természetes személyek számára az elektronikus ügyintézés csupán lehetőséget jelent, tehát a személyes, illetve a postai úton történő ügy indítására továbbra is van lehetősége. Az elektronikus ügyintézés igénybevételi lehetőségéről a FM postai úton - tájékoztató levelet küld az ügyfél részére a legelső kapcsolatfelvételekor, mely tájékoztató letölthető a 6. pontból.

 

Gazdálkodó szervezetek számára viszont az elektronikus ügyintézés igénybevétele kötelező a FM-nél kezdeményezhető meghatározott ügyekben, ezért felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a FM-nek címzett kérelmeket elektronikus úton, e-papíron vagy cégkapun keresztül nyújtsák be.

 

Cégkapu nyitásra NEM kötelezett ügyfelek:

 • egyéni vállalkozó
 • egyéni ügyvéd, de a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott szabályzat alapján javasolt!(Magyar Ügyvédi Kamara 11/2017.(XI. 20.)MÜK szabályzata)

 

Cégkapu nyitásra kötelezett ügyfelek:

Cégnyilvántartásban szereplő cégek:

Egyéb gazdálkodó szervezetek:

   • Kft., Bt., Rt., Kkt.
   • egyesülés
   • végrehajtói iroda
   • szövetkezet
   • vízgazdálkodási társulat
   • egyes jogi személyek vállalata
   • erdőbirtokossági társulat
   • közös vállalat
   • lakásszövetkezet
   • európai – szövetkezet, - Rt, - gazdasági egyesülés, - területi társulás
   • állami vállalat
   • egyéb állami gazdálkodó szerv

 

 • közjegyzői iroda
 • ügyvédi iroda
 • szabadalmi ügyvivői iroda
 • önkéntes kölcsön biztosító pénztár
 • magánnyugdíjpénztár
 • egyesület
 • köztestület
 • alapítvány


 

2.     Nincs helye E-ügyintézésnek és a Kivételek

 

Kivételek:

E-ügyintézési tv 108./B §. (1) bekezdése: 2019. december 31-ig kivételt képez az elektronikus benyújtás alóli kivételt jelent, ha az eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú eredeti dokumentumok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna.

E-ügyintézési tv.108./A.§ (1) bekezdése: 2019. december 31-ig, ha az ügyfél által elektronikusan benyújtani kívánt nyilatkozat vagy mellékletmérete az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az ügyfél a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be.

 

3.     Információátadási szabályzat

További kötelezettség a hivatal Információ átadási szabályzatának közzététele, mely az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el. BKMKH Információátadási szabályzata

 

4.     Eljárási díjak, illetékek megfizetésére használt számlaszámok

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó számlaszámok.

 

5.     Hivatalos irat/kérelem elektronikus úton történő küldése és fogadása a Földművelésügyi Osztályon (FM)

 Az FM – a Kormányhivatali ügyek témacsoporton belül - az alábbi ügytípusok esetén biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét a központilag biztosított e-Papír szolgáltatás igénybevételével:

 • Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási feladatok
 • Vadászati hatósági feladatok
 • Halászati igazgatási feladatok

 

Az FM az elektronikus ügyintézést az e-Papír szolgáltatással és az FM hivatali kapujával biztosítja. Az elektronikus ügyintézéshez kialakított e-Papír kérelmek benyújtásához létrehozott felület és az ezzel kapcsolatos tudnivalók a következő linken érhetők el: https://epapir.gov.hu. Az FM hivatali kapujára történő közvetlen küldés esetén az ügyfelek kizárólag „kr.” kiterjesztésű ún. titkosított fájl(oka)t tudnak csatolni az ügyfélkapuról/cégkapuról az „új üzenet” gombbal.

 

 

Az e-Papír kérelem benyújtása során az ügyhöz kapcsolódó ügytípus kerüljön megjelölésre és címzettként minden esetben a Kecskeméti Járási Hivatalt kell és lehet megjelölni, viszont az e-Papír kérelemben az illetékes szervezetet kérjük feltüntetni. A formanyomtatványon indítható ügyek esetében az e-Papír kérelem benyújtásakor a kitöltött és aláírt formanyomtatványt csatolni kell, mely a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő elektronikus aláírással ellátott kérelem is lehet. Az e-Papíron keresztül benyújtott e-Papír kérelem esetében a Kecskeméti Járási Hivatal az illetékes szervezetnek – azaz az FM-nek történő - kézbesítését az elektronikus ügyintézést támogató informatikai rendszerrel biztosítja.

Amennyiben a folyamatban lévő, illetve új ügy indításával kapcsolatosan kérdése van, a FM-nél alábbi elérhetőségeken teheti meg:

-          telefon: +36-76/795-177;

-          e-mail cím: bacs-fm@bacs.gov.hu

 

6.     Letölthető dokumentumok:

 

7.     Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere:

 

8.     Kérdések, panaszbejelentés

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (euf.gov.hu) jelenthető be.

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) nyújt segítséget.

Telefonszám: 1818

 • Technikai kérésekkel kapcsolatban: 1.6-os menüpont
 • Szakmai kérdésekkel kapcsolatban: 7-es menüpont

Külföldről hívható szám: +36 1 550 1858