Jogállás, tevékenység

 

A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal önálló szervezeti egysége.

 

A Főosztály illetékességi területe: Bács-Kiskun megyére terjed ki.

 

A Főosztály szakmai irányító minisztere: a közlekedésért és fogyasztóvédelemért felelős miniszter.

 

A Főosztály vezetője: a főosztályvezető, akit tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes helyettesít.

 

A Főosztály szervezeti egységei:

 

Járműforgalmi Osztály

 

Járműműszaki Osztály

 

Útügyi Osztály

 

Képzési és Vizsgáztatási Osztály

 

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

 

A Fogyasztóvédelmi Osztály feladatai

 

I.

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként Bács-Kiskun megye illetékességi területére kiterjedően ellátja:

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17. § (5) bekezdésében,

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjában,

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 21. § (1)-(3) bekezdésében,

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 9. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § e) pontjában,

a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 163. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában,

az Fgytv. 16/B. §-ában, az Fgytv. 2. § h) pontja szerinti közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás esetében 17/A. §-ában, 17/B. §-ában, 17/D. § (1)-(2) és (6a) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, 37/B. §-ában foglaltak,

a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,

az Eht. 21. § (6) bekezdésében foglaltak,

a Tszt. 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (1) bekezdés b) pontjában, 10. § a) pontjában foglaltak,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak,

a Vet. 57. §-ában foglaltak,

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 64. §-ában foglaltak,

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi

XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 10. § (1) bekezdésében foglaltak,

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/F. § és 24. § (1) bekezdésében foglaltak,

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak,

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján a miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek,

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 30. §-ában, 83. §-ában, 91. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltak,

az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. §-ában foglaltak,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak,

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltak,

a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak,

a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak,

az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-ában foglaltak,

a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/644 rendelet] 7. cikkében foglaltak,

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak,

a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 6. §-ában foglaltak,

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 8. §-ában foglaltak,

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak,

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 80. §-ában foglaltak,

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § 11. pontjában foglaltak,

a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében foglaltak,

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak,

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdésében foglaltak,

a 39/2013. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak,

a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak,

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. § (8) bekezdésében foglaltak,

a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak,

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4-9., valamint 11-16. cikkében foglalt,

egyéb, külön jogszabályban meghatározott fogyasztóvédelmi feladatokat.

 

 

II.

A Fogyasztóvédelmi Osztály részletes feladatai

Hatósági ellenőrzéseket végez, illetve mintavételezést folytat.

Eljár a fogyasztóktól érkező kérelmek esetén.

Kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, panaszokat.

Tájékoztatást nyújt a fogyasztók és a vállalkozások részére a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi előírásokról, valamint a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről

Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez.

Prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztói szokások kialakítása érdekében.


 

 

 

 

 


 

 

 

N