Jogállás

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) az SZMSZ értelmében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ágazati szakigazgatási szerve a foglalkoztatás-munkaügy területi igazgatási és szabályozási  feladatok ellátására.

 

 A Foglalkoztatási Főosztály, valamint a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. §-a, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, mint alapvető jogszabály, valamint a végrehajtására és felhatalmazása alapján kiadott rendeletek, illetve egyéb jogszabályokban meghatározottak alapján a kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szakigazgatási szerve.

 

 Foglalkoztatási Főosztály feladatai:

 

a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,

 

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

 

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról,

 

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtés, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

 

e) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal támogatási rendszer szakmai működtetéséről,

 

f) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

 

g) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

 

h) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a járási hivatalok által hozott határozatok elleni fellebbezéseket,

 

i) együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szerveztekkel, ennek keretében szakmailag irányítja és koordinálja a állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal - szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben adódó - feladatai végrehajtását

 


j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel,

 

k) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

 

 

 

A Foglalkoztatási Főosztálya szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

 

a) gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja a járási hivatalok szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,

 

b) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a járási hivatal lát el.

 

A Foglalkoztatási Főosztály a közfoglalkoztatási feladatok ellátása során:

 

a) ellenőrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

 

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

 

A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a foglalkoztatási főosztályt jelöli ki.