Jogállás, tevékenység

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

 

50. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok körében ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

 

79. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben,a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

 

 

 

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának ügyrendje

 

 

Állategészségügyi Osztályhoz telepített feladatok.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai:

a) Megvizsgálja az állat export szállításának megkezdése előtt a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítják a szállításhoz szükséges okiratot.

b) Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét.

c) Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb

okiratot.

d) Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és

működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos

ellenőrzési feladatokat, részt vesz az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalának

ellenőrzésében.

e) Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

f) Engedélyezi:

fa) az etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőség megőrzési idő lejárta után a takarmány

forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását;

fb) az élőállat-szállító járműveket, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző helyeket;

fc) az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén),

valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről;

fd) az élelmiszert előállító üzemekből és a kiskereskedelemből származó, takarmányként

felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását eseti engedély

fe) külön jogszabály szerint bizonyos élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát.

g) Ellenőrzi:

ga)törvényességi szempontból a magán állatorvosok tevékenységét;

gb) az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét;

gc)állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát;

gd) az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken;

ge)a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását;

gf) az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását;

gg) az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak vizsgálati jegyzőkönyvét;

gh) a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását;

gi) a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését;

gj) az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt

és a szállítóeszközt;

gk) az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét;

gl) rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását;

gm) az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált adalék- és csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületek, továbbá tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is;

gn) a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések

általános higiéniai alkalmasságát;

go) az emberi fogyasztásra szánt állatokat és állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat;

gp) a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a takarmányjelölési előírások betartását;

gq) a takarmányok felhasználását és szállítását;

gr) a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget;

gs) a takarmányok exportját, tranzitját és importját;

gt) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket;

gu) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását;

gv) az ökológiai jelölés használatának jogszerűségét a gazdasági szereplőnél az előállítás, termelés, feldolgozás és forgalomba hozatal során, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti előállítását forgalmazását, jelölését.

h) Próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez.

i) Nyilvántartásba veszi:

ia) az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat;

ib) az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat;

ic) az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményt;

id) a kistermelőt és regisztrációs számmal látja el.

j) Elrendeli:

ja) az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját;

jb) az állat-egészségügyi programok végrehajtását.

k) Dönt a kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó értékig.

l) Járványügyi intézkedésként elrendelheti: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot termékenyítési tilalmat, diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, állatleölést (leöletés), fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tételét, fertőtlenítést, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevételét, használatát.

m) A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket.

n) Megteszi a szükséges intézkedéseket az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerén keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszély esetén.

o) Egyéb intézkedéseket foganatosít:

oa) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggeszthetik, korlátozhatják, a működést megtilthatják, az újbóli működést feltételhez kötheti;

ob) vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti;

oc)vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez köthetik, határozott időre vagy véglegesen megtagadhatják, a vállalkozást, létesítményt törölhetik a nyilvántartásából;

od) az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve vizsgázáshoz kötheti;

oe) termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja;

of) elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, ártalmatlanítását;

og) elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja vagy feltételhez kötheti;

oh) élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök használatát megtilthatja;

oi) szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja;

oj) élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíthet;

ok) takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilváníthat, új takarmány eseti engedélyét felfüggesztheti;

ol) újabb feltételhez kötheti, módosíthatja, illetve visszavonhatja;

om) engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, visszavonhat;

on) elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül;

oo) amennyiben az adott élelmiszer, takarmány vonatkozó előírásoknak való megfelelésének biztosítása szempontjából az élelmiszer-, takarmányvállalkozás eljárását nem kielégítőnek ítéli meg, az élelmiszer-, takarmányvállalkozás költségére haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket;

op) megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén történő átszállítását.

p) Az élelmiszer-vállalkozásoknál végzi és felügyeli a termékek előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja a kórokoknak az élelmiszerbe jutását, életben maradását, szaporodását elősegítő higiénés, technológiai szabálytalanságokat, elősegítik az ártalmak leküzdését, és laboratóriumi vizsgálatokat végeztet.

q) Intézkedik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételéről.

r) Felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer adatainak rendelkezésre bocsátására

s) Felhívhatja szükség esetén azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás megtörténtét.

t) Figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt.

u) Kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a takarmány-ellenőrzési bírságot, az eljárási bírságot.

v) Az élelmiszer-higiéniai szakterületen:

va) megvizsgálja a levágott állatot;

vb) elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát;

vc) elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát;

vd) meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági döntést, ellátják az egyes ismétlődő élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági helyszíni feladatokat.

w) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik feladatai ellátása során a települési önkormányzatokkal, egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel.

x) Élelmiszer-fertőzés és mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel.

 

 

Állatvédelmi feladatai keretében az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ellátja

a) Állatvédelmi bírság kiszabását.

b) Az eb egyedileg veszélyesnek minősítését.

c) A veszélyes ebekről történő nyilvántartás vezetését.

d) Elrendeli az eb életének kioltását, amennyiben az halálos kimenetelű sérülést okoz embernek, és az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő megállapítja, hogy az eb viselkedése egyértelműen a sérülés okozására irányult, valamint a törvényben meghatározott egyéb esetekben.

e) Az eb azonnali elkobzását, elszállítását és megfelelő helyen való tartását, valamint transzponderrel való megjelölését a törvényben meghatározott esetekben.