+ Gyámügyi és Igazságügyi Osztály


gyam.baja@bacs.gov.hu

szoc.baja@bacs.gov.hu

Vezető: dr. Józan Andrea

6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13. 


Ügyfélfogadás rendje:

 

    Hétfő            

8:00-17:00

 

      Kedd              

8:00-14:30

 

Szerda      

8:00-14:30

 

    Csütörtök     

8:00-12:00

 

     Péntek          

8:00-12:00

 

 

 

 

 

Illetékességi területe                                                                                                                                                                        

 

Baja   Bácszentgyörgy   Bátmonostor   Csátalja
Csávoly   Dávod   Dunafalva   Érsekcsanád
Érsekhalma   Felsőszentiván   Gara   Hercegszántó
Nagybaracska   Nemesnádudvar   Sükösd   Szeremle
Vaskút            

 

Főbb feladatok, tevékenységek:                                                                                                              

A gyámügyi osztály feladat- és hatáskörei

 

A gyermekek védelme érdekében:

-elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk.) 4:122.§ (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél ( a továbbiakban: nevelőszülő), vagy – ha erre nincs mód -  gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg -  a feltételek fennállása esetén _ családba fogadó vagy gyermekvédelmi gyámot rendel,

-megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését,

-dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról,

-nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel,

-dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,

-figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét,

-dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről,

-dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,

-dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,

-megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,

-dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről,

-közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,

- dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,

- dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,

- kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését,

- megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében,

- a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény elkészítésére.

 

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:

-dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,

-dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

 

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:

-teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,

-megállapítja a gyermek családi és utónevét,

-hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársként való részvételéhez,

- hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg,

- hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához,

-eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha az apaság megállapítása iránti perben nem az anya a pertárs, illetve ha az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn,

- jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt,

- megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és

- megtámadhatja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.

 

Terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében:

-a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,

- a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról. feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás,

- a titkolt terhességet az anya nyilatkozata alapján kell megállapítani.

Az örökbefogadással kapcsolatban:

-dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,

-felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.

Pert indíthat illetve kezdeményezhet:

-a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása,

  - a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,

- a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,

-a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése,

-a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.

 

Feljelentést tesz:

-a gyermek veszélyeztetése,

- a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy

-az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt.

 

Jogszabályban meghatározott esetekben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását.

 

A  kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban:

-dönt a gyermek és a szülő illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelezőtámogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,

-intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról,

- dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,

-dönt , ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével- valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

-hozzájárul a gyermek családba fogadásához,

-dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról,

-jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását,

-dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,

-eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június 20 napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartási igényével kapcsolatos ügyben, továbbá-a Tanács !/2009/EK rendelete (2008.december 18.) a tartással kapcsolatbaos ügyekben a joghatóságról, az aélkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007 november 23-i hágai egyezmény és tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonyossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére- közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemeléseére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,

-engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását,

-eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.

 

A gyámsággal , gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és a támogatott döntéshozatallal kapcsolatban:

- a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként  kirendeli,

- ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket,

- felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám tevékenységét,

- felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,

- külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot,eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat,

-felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő megküldéséről, és

-támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A.§-a szerinti hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.

 

A vagyonkezeléssel kapcsolatban:

-dönt a gyermekek és a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159.§-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona,

-dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez     szükséges jóváhagyásról,

-elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,

-közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben,

-közreműködik a hagyatéki eljárásban.

 

-A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskörök ellátása.

 

A gyámhivatali osztály szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el ( 6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.), egyidejűleg gyakorolja a másodfokú hatósági jogkört a gyámhivatali osztály gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben.

 

A gyámhivatal hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint jár el.

 

 Szociális ügytípusok:

 • Ápolási díjra való jogosultság és a támogatás mértékének megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése, kötelezés a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére.
 • Közgyógy ellátásra való jogosultság  megállapítása, a jogosultság megszűnése esetén a támogatás megszüntetése, intézkedés a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítéséről. 
 • Idős korúak járadékára való jogosultság és a támogatás mértékének megállapítása, megszüntetése, kötelezés a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás visszafizetésére.
 • Aktív korúak ellátására való jogosultság és a támogatás mértékének megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése, kötelezés a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére.
 • Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, megszüntetése.
 
Munkatársaink                                                             

 

Heffnerné Kiss Csilla 79/795-050  szociális
szakügyintéző

 

Aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógy ellátás, időskorúak járadéka

Takácsné Péter Ildikó 79/795-061  szociális
szakügyintéző

Aktív korúak ellátása 

Glocker Attila 79/795-049  jogi segítségnyújtási és áldozatsegítő
szakügyintéző
jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés
Gáspár László 79/795-048  szociális és honvédelmi szakügyintéző

Aktív korúak ellátása 

Schafer Éva

79/795-072

 szociális
szakügyintéző

 Aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógy ellátása, időskorúak járadéka 

Schmit Rita

79/795-058

 szociális
szakügyintéző
közgyógy ellátása
Pusztainé Horváth Katalin

79/795-056

 szociális
szakügyintéző

Aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógy ellátása, időskorúak járadéka 

Szinnai Adélia

79/795-073 

 szociális
szakügyintéző

Aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógy ellátása, időskorúak járadéka 

Ligeti Magdolna

79/795-052

 szociális
szakügyintéző

Aktív korúak ellátása, közgyógy ellátása 

Blazsanik Zoltán 79/795-043  szociális
szakügyintéző

 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosutság 

Jánosdeák Anikó 79/795-051  szociális
szakügyintéző
 


dr. Luspay Endre gyámügyi szakügyintéző:

Tel.: 79/795-046

 • cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata
 • új gondnoksági ügyek
 • támogatott döntéshozatal (családtagos gondnokoltak esetében)
 • nevelésbe vétel, nevelésbe vétel felülvizsgálata nevelésbe vett gyermekek esetében: Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Szeremle
 • utógondozás elrendelése, utógondozói ellátás
 • nevelésbe vétel felülvizsgálata során dönt a megelőző pártfogás fenntartásáról vagy megszüntetéséről


dr. Király Annamária gyámügyi szakügyintéző:

Tel.: 79/795-044

 •  cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata
 • új gondnoksági ügyek
 • támogatott döntéshozatal (családtagos gondnokoltak esetében)
 • nevelésbe vétel, nevelésbe vétel felülvizsgálata nevelésbe vett gyermekek esetében: Baja, Sükösd
 • utógondozás elrendelése, utógondozói ellátás
 • nevelésbe vétel felülvizsgálata során dönt a megelőző pártfogás fenntartásáról vagy megszüntetéséről


Póráné dr. Tóth Bianka gyámügyi szakügyintéző:

Tel.: 79/795-055

 •  kiskorúak vagyoni ügyei
 • kapcsolattartás szabályozása, kapcsolattartás végrehajtása
 • gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatási ügyek
 • eseti és ügygondnok, eseti gyám kirendelése megkeresés alapján
 • a Ket. 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalat gyámhatósági feladatok
 • utógondozás elrendelése otthonteremtési támogatást kérelmezők részére, Gyvt. 25. § (7) bekezdés és Gyer. 78. § (3) bekezdés
 •  szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek: vitás kérdések eldöntése, kiskorú foglalkoztatásának engedélyezése
 • szülői ház elhagyása, kiskorú házasságkötése
 • örökbefogadásra való alkalmasság
 • javaslat magántanulói jogviszony létesítésére


Lukácsné dr. Radványi Mónika gyámügyi szakügyintéző:

Tel.: 79/795-053

 • kiskorúak vagyoni ügyei
 • kapcsolattartás szabályozása, kapcsolattartás végrehajtása
 • gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatási ügyek
 • eseti és ügygondnok, eseti gyám kirendelése megkeresés alapján
 • a Ket. 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalat gyámhatósági feladatok
 • utógondozás elrendelése otthonteremtési támogatást kérelmezők részére, Gyvt. 25. § (7) bekezdés és Gyer. 78. § (3) bekezdés
 • szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek: vitás kérdések eldöntése, kiskorú foglalkoztatásának engedélyezése
 • szülői ház elhagyása, kiskorú házasságkötése
 • örökbefogadásra való alkalmasság
 • családba fogadás
 • gyámság, gyám nevezése, gyámságból kizárás
 • javaslat magántanulói jogviszony létesítésére


Radics Tünde gyámügyi szakügyintéző:

Tel.: 79/795-057

 •  iskoláztatási támogatások ügyei
 • családi pótlék természetben történő nyújtása
 • védelembe vétel, megelőző pártfogás elrendelése és ezek megszüntetése
 • ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel elrendelése (Csávoly, dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle Vaskút)
 • ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata teljes körűen (Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Dávod, Hercegszántó)
 • távoltartás, családon belüli erőszak, ezen okokból gyermek védelembe vétele javaslat alapján


dr. Kovács Rita gyámügyi szakügyintéző:

Tel.: 79/795-047

 • iskoláztatási támogatok ügyei
 • családi pótlék természetben történő nyújtása
 • védelembe vétel, megelőző pártfogás elrendelése és ezek megszüntetése
 • ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel elrendelése (Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Dávod, Hercegszántó)
 • ideiglenes hatályú elhyezeés felülvizsgálata teljes körűen (Csávoly, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Szeremle, Vaskút)
 • távoltartás, családon belüli erőszak, ezen okokból gyermek védelembe vétele javalat alapján


Márton-Pálfy Izabella gyámügyi szakügyintéző:

Tel.: 79/795-054

 • cselekvőképességet érintő gondnokság, és felülvizsgálata
 • támogatott döntéshozatal (gondnokoltak és új ügyek)
 • előzetes jognyilatkozat megtétele
 • Ket. 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladatok

 

 

Ámanné dr. Horváth Gabriella gyámügyi szakügyintéző:

Tel.: 79/795-028

 •  cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata
 • támogatott döntéshozatal (gondnokoltak és új ügyek)
 • előzetes jognyilatkozatok megtétele
 • terhességet eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anyák ügyei
 • egyéb gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtétele


Ádám Erika ügyintéző:

Tel.: 79/795-042

 • Aktív korúak ellátása
 • cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata
 • támogatott döntéshozatal (gondnokoltak és új ügyek)
 • előzetes jognyilatkozatok megtétele
 • a Ket. 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladatok