Tájékoztató lakhatási támogatásról

 

 

 

 

                                                                       

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható

lakhatási támogatásról

 

 

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható annak a személyeknek,

   -    aki legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy

   -    aki pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott, vagy

   -    aki csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartott (csoportos létszámleépítéssel érintettnek azt kell tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást írásban közölte), vagy

   -    aki közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartott, vagy

   -    aki legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatott és az előző 4 kategória valamelyikébe tartozott a foglalkoztatás megkezdése előtt;

   -    aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól, és

   -    aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, és

   -    aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt (ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történt munkavégzést), kivéve, ha létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől (e körülményeket pályakezdő álláskeresők tekintetében nem kell vizsgálni), és

   -    lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, és

   -    aki nem részesül más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

 

Támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdekében adható, és csak belföldi ingatlanra, az alábbi időbeli és összegbeli határokig:

   1.)    A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.

   2.)     A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 1 fő esetében – a 3.) és 4.) pontban foglalt kivétellel – a havi 100 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg. Két fő nem közeli hozzátartozó együttköltözése esetén is ezen összeget szükséges figyelembe venni.

   3.)      A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a havi 150 ezer Ft-ot 

nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a lakhatási támogatás feltételeinek (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

   4.)     A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a havi 200 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

 

Részletesebb felvilágosításért a Bácsalmási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához fordulhat, cím: 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 34, tel.: 79/795-083, email: foglalkoztatas.bacsalmas@bacs.gov.hu.