Tájékoztató családi gazdaságok nyilvántartásba vételi eljárásáról

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bácsalmási Járási Hivatala


TÁJÉKOZTATÁS

A CSALÁDI GAZDASÁGOK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL, VALAMINT

 A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

 

2017. január 1-től a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint a kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdése szerint a családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az őstermelői igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzését Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Madaras, Mátételke és Tataháza illetékességi területén a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály végzi.

 

Családi gazdaság nyilvántartásba vétele

 

A mező- és az erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. szerint:

 

 • családi gazdaság: A mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem.
 • családi gazdálkodó: A családi gazdaságot vezető természetes személy.
 • gazdálkodó család tagjának minősül: A családi gazdálkodó, továbbá annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére; a gyermeken az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is érteni kell.

 

A családi gazdálkodó a közös őstermelői tevékenységet folytatókra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával köteles eljárni az adókötelezettsége megállapításakor. Az azonos jövedelemszámítási kötelezettségre tekintettel, ha a családi gazdaság tagjai által választott adózási mód eltér a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt választott adózási módtól, akkor ez olyan adókötelezettséget érintő változást jelent, amit be kell jelenteni az adóhatósághoz a családi gazdaság nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül.

 

A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (www.bkmkh.gov.hu)honlapján közzétett formanyomtatványon kérheti.

 

A családi gazdaság nyilvántartásba vételére, módosítására, nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen ügyfélfogadási időben az alábbi helyeken:

 

 • Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály ügyfélfogadói helyiségében (6430 Bácsalmás, Rákóczi Ferenc utca 26.)
 • Bácsalmási Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál (6430 Bácsalmás, Gróf Teleki u. 4-8.)

 

A gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat a kormányrendelet 3. § szerinti szerződésben kell szabályozzák. A szerződést teljes bizonyítóerejű magánokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.

 

A családi gazdaság vezetője az lehet, aki:

 

 • Élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat,
 • Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és , mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó adóbevallással rendelkezik.
 • Legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van.

 

Családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez szükséges okiratok és nyilatkozatok:

 

 • A családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon kérhetik a családi gazdasági nyilvántartásba vételét.
 • A kérelemhez mellékelni kell a gazdálkodó család tagjai által megkötött szerződés másolatát,
 • nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni.
 • Be kell mutatni a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot,

ennek hiányában

  • őstermelők esetében: csatolni kell a legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői igazolvány és 3 év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó adóbevallás másolatát,
  • egyéni vállalkozók esetében: ha legalább 3 éve rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagyszerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, akkor csatolni kell ezen iratok másolatát és a 3 évre vonatkozó adóbevallása másolatát.
 • Nyilatkozni kell arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van.
 • Csatolni kell az őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolványt, vagy igazolást arról, hogy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében a családi gazdálkodó szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.
 • Nyilatkozni kell arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal.
 • Csatolni kell a vezető és a tagok adóazonosító igazolványát, valamint a lakcím azonosító kártya másolatát.

 

Ezért az eljárásért az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Illeték tv.) 29. §. (1) bekezdése alapján 3.000 forint illetéket kell leróni.

 

Ügyintézési határidő: 21 nap (Ket.)
Sommás eljárás: Ha nincs ellenérdekű ügyfél és nem kell hiánypótlási felhívást kiadni.

 

A feladatok végrehajtása 2 fő földügyi ügyintézővel történik.

 

Mezőgazdasági őstermelői igazolványok hatósági ellenőrzése

 

Jogszabály:

 

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet

 

Az ellenőrzés során a hatóság jogosult:

 

 • az igazolvány használat jogszerűségét, valamint az őstermelői Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát ellenőrizni,
 • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt őstermelői termék származását ellenőrizni,
 • az ellenőrnek joga van a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni,
 • az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
 • az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha az őstermelői Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér,
 • az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
  • őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
  • egyéni vállalkozói tevékenységei között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
  • által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
  • olyan terméket értékesít amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
  • ha nem a saját őstermelői tevékenységéből származó termékét értékesít,
  • ha az őstermelői termékén, vagy az értékesítés helyszínén nem tünteti fel jól láthatóan az őstermelői igazolvány száma mellet tájékoztatást, hogy „Saját őstermelői tevékenységből származó termék”.

 

A feladatok végrehajtása 3 fő földügyi ügyintézővel történik.

Bácsalmás, 2017. február 3.

 

Szommer Károly

hivatalvezető

nevében és megbízásából:

 

Kulesevics Jánosné

osztályvezető