Tájékoztató az Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban


T Á J É K O Z T A T Ó

 

A Bácsalmási Járási Hivatal ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya illetékességi területén megkezdődnek a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló megosztási munkák.

A feladat végrehajtására irányadó jogszabályhelyek:

A földrendező és a földkiadó bizottságokról  1993. évi II. törvény 9/C. és 12/E-F. §-a, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló megosztási eljárások lebonyolításában a Járási Hivatal (Földhivatali Osztály) valamint a kiválasztott Földmérő vállalkozó és Jogi szolgáltató működik közre.

 

FONTOS TUDNIVALÓK

 

  • A földhivatal a tulajdonosokat értesíti a földrészletek megosztásának megkezdéséről, a nyertes jogi szolgáltatóról és földmérőről, a megosztási eljárás során az őt megillető lehetőségekről, az eljárás lefolytatásáról, valamint a további értesítések módjáról.
  • Külterületi ingatlan esetében  3000 m2-nél, míg zártkerti ingatlan esetében 1500 m2-nél  kisebb területű önálló ingatlan nem kerül kiosztásra.
  • Amennyiben a tulajdonos az eljárásban nem tud személyesen részt venni, akkor meghatalmazottal is képviseltetheti magát.
  • Minden tulajdonosnak lehetősége van teljes körű egyezségi megállapodásban részt venni, ahol a földrészlet összes tulajdonosa részvételével és megállapodásával a nem kérelmező tulajdonostárs tulajdoni része is önálló földrészletté alakítható.
  • Az erdők és kivett területek – teljes körű egyezségi megállapodást kivéve – az eredeti tulajdoni hányadoknak megfelelően osztatlan közös tulajdonban maradnak.
  • Az eljárás alapvetően a kérelmező, a tulajdonos, a földmérő és a jogi szolgáltató együttműködése és munkája alapján zajlik le.

 

A következő időszakban a földmérő ún. keretmérés keretében ellenőrzi, hogy az eljárásban résztvevő földrészletek ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai (határvonalak, művelési ágak, területi adatok) megegyeznek-e a természetben, terepen bemértekkel vagy kitűzöttekkel. Amennyiben eltérések adódnak, a Földhivatali Osztály felmérési, térképezési vagy területszámítási hibajavítási és/vagy művelési ág változási eljárás keretében összhangba hozza a terepi állapotot az ingatlan-nyilvántartás adataival, és erről hatósági határozatot hoz. A kiosztási eljárás csak akkor kezdődik meg, ha a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek. A földmérő terepi mérésekor a kérelmezőnek, tulajdonosnak nem kell jelen lennie.

Ha a földrészletben csak egy tulajdonos kérte az önálló ingatlanná alakítását, akkor a jogi szolgáltató nyilatkoztatja az érintettet, hogy akar-e teljes körű egyezséget kötni.

A feladatban résztvevő jogi szolgáltató egyezségi tárgyalást kezdeményez, amelyre meghívja a kérelmezőket. Az egyezségi tárgyaláson minden kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy, fenntartja-e a kérelmét, ellene folyik-e uniós állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó eljárás. A kérelmezőknek lehetőségük van egyhangúlag javaslatot tenni az osztás kiindulási helyére és irányára, valamint megegyezni az osztás sorrendjét illetően.

Teljes körű egyezség esetén – a nem kérelmezők bevonásával – a megosztás módjáról, amennyiben az jogszabályokkal nem ellentétes, a tulajdonosok teljes körűen maguk dönthetnek. Ebben az esetben a megosztás rövidebb idő alatt kerül végrehajtásra. A teljes körű egyezség részleteiről, előnyeiről a jogi szolgáltató tud előzetesen információt szolgáltatni.

Az egyezségi tárgyalásról a jogi szolgáltató jegyzőkönyvet készít, amit átad a Földhivatal részére. A létrejött megállapodásról a földmérő vázlatot készít, amelyen a kiosztás sorrendjét egyértelműen jelöli.

A Földhivatali Osztály, amennyiben a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek, és teljes körű egyezségi megállapodás nem született, meghozza az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó döntését.  A döntést és a végleges döntést a járási hivatal hirdetmény útján közli. A döntés és a végleges döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztésének napja.

A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet – indokolt esetben – a határozat ellen kifogást benyújtani az illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztályához.

Az eljárás  költségeit a MAGYAR ÁLLAM viseli.

                                                                                               Szommer Károly

                                                                                                  hivatalvezető

                                                                                          nevében és megbízásából:

           

 

                                                                                               Kulesevics Jánosné

                                                                                                    osztályvezető