Tájékoztató az aktív korúak ellátásáról

 

                                                                     

BÁCS- KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÁCSALMÁSI JÁRÁSI HIVATAL

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRÓL

 

Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 33-37/B. §-ai, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és ellátásának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendelet (továbbiakban: Pr.) 15-18. §-ai rendelkeznek az aktív korú személyek részére biztosított ellátásokra vonatkozó szabályokról.

Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy.

Az Szt. alapján aktív korúak ellátására jogosult az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy, akinek megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.

 

Az aktív korúak részére kétféle pénzbeli ellátás nyújtható:

 • foglalkoztatást helyettesítő támogatás biztosítható a foglalkoztatható aktív korú személyek számára,
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás biztosítható azoknak a személyeknek, akik egészségkárosodottak, vagy mert 14 éven aluli gyermekük felügyelete másképp nem megoldható, feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül családtámogatási ellátásban.

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság egészségügyi szolgáltatásra is jogosít.

 

Az egészségkárosodott személy részére – kérelmére – közgyógyellátásra való jogosultság kerül megállapításra.

 

AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

 

Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet a Pr. 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt.

 

Aktív korúak ellátása állapítható meg annak a személynek:

 • aki egészségkárosodott, azaz
  • munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
  • legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
  • egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
  • vakok személyi járadékában részesül, vagy
  • fogyatékossági támogatásban részesül;
 • aki álláskeresési járadékra való jogosultságát kimerítette, azaz:
  • akinek esetében az álláskeresési járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy
  • akinek esetében az álláskeresési járadék folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) alapján álláskeresési járadékra nem szerez jogosultságot, vagy
  • aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel együttműködött (előzetes együttműködő):
   • a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy év időtartamig, vagy
   • a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapig, ha az alábbi ellátásokra volt jogosult, de az ellátás folyósítása részére megszűnt:

- ápolási díj,

- a gyermekgondozási támogatás,

- a rendszeres szociális járadék,

- a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,

- az átmeneti járadék,

- a rehabilitációs járadék,

- a rokkantsági nyugdíj,

- a baleseti rokkantsági nyugdíj,

- a megváltozott munkaképességű személyek ellátása,

- az ideiglenes özvegyi nyugdíj,

- az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíj,

   amennyiben annak folyósítása azért szűnt meg, mert már egyik gyermeket sem illeti

   meg árvaellátás.

 

Az fenti feltételek valamelyikének megfelelő személy részére is csak akkor állapítható meg aktív korúak ellátása, ha:

 • a kérelmező és családja megélhetése más módon nem biztosított, és
 • a kérelmező keresőtevékenységet nem folytat, kivéve a közfoglalkoztatást, egyszerűsített foglalkoztatást vagy a háztartási munkát.

 

A megélhetés akkor nem biztosított, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át, azaz 2017. évben 25.650 Ft-ot és a család vagyonának külön-külön számított forgalmi értéke nem haladja meg a 2017. évben a 855.000.- Ft-ot, több vagyontárgy esetén együttes forgalmi értéke nem haladja meg a 2017. évben a 2.280.000.- Ft-t.

Vagyonnak minősül a fenti értékhatárt meghaladó hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg.

 

 

KIZÁRÓ OKOK

 

Az Szt. 34.§-a meghatározza, hogy mely esetekben nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság.

Ilyen eset egyebek mellett, ha a kérelmező:

a)      előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,

b)      szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár, és tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

c)      gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,

d)      gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult , a gyermek féléves korának betöltéséig,

e)      álláskeresési támogatásban részesül,

f)       katonai szolgálatot teljesít,

g)      köznevelési, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy

h)      az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,

i)        a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,

j)        az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

 

 

FELÜLVIZSGÁLAT

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság felülvizsgálatára évente kerül sor. A támogatás továbbfolyósítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak és az éves felülvizsgálat során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban a jogosult

közfoglalkoztatásban vett részt, vagy

keresőtevékenységet* folytatott, vagy

munkaerőpiaci programban vett részt, vagy

az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele van folyamatban, vagy

a szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közvetlenül közreműködött.

 

*Keresőtevékenység vizsgálatánál figyelembe kell venni:

 • az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett (régi alkalmi munkavállalói könyves) munkát is, valamint
 • a háztartási munkát is

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás lényege, hogy a munkáltatója bejelenti az adóhatósághoz az aznapi munkaviszonyát, fizeti a csökkentett közterhet, bért fizet és igazolást állít ki. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót nem terheli jövedelme után semmiféle befizetés, csupán bevallási kötelezettség. Ennek keretében végezhető:

 • idény-jellegű munka: mezőgazdasági, állattenyésztési, erdészeti, vadászati, halászati és ehhez kapcsolódóan termékek anyagmozgatása, csomagolása, illetve turisztikai tevékenység, melyek egy évben egy munkáltatónál max. 120 napig terjedően végezhetők;
 • alkalmi munka: több munkáltatónál egész évben vállalhat alkalmi munkát, ha a munkáltató bejelenti ezt telefonon, s igazolást ad erről. Ebben az esetben azonban egy-egy munkáltatónál legfeljebb 5 egymást követő napon át lehet dolgozni, s egy hónapon belül max. 15 napig, egy éven belül pedig ez egy munkáltatónál összesen nem lehet 90 napnál többet dolgozni.

(http://www.nav.gov.hu/data/cms215895/46._fuzet___Egyszerusitett_foglalkoztatas__2012.pdf )

 

Háztartási munkát vállalhat adómentesen (2010. évi XC. törvény szerint). Munkáltatója havi 1.000 Ft regisztrációs díjat fizet, mást nem. Munkáltatójának a munkavállalás tényét előre be kell jelenteni az adóhatóságnak telefonon, vagy interneten. Vállalkozásnál nem, csak természetes személynél lehet dolgozni (takarítás, főzés, mosás, gyerekfelügyelet és házi tanítás, otthoni gondozás, ápolás, kertgondozás, házvezetés) Nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel egy lakcímen élő személy adja ki.

(http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/47.füzet A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai)

 

A 30 napos időtartam számításakor a felsorolt tevékenységeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített időtartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult a feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa - a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél - végzett közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. Közérdekű önkéntes munka esetén fogadó szervezete lehet többek közt: önkormányzat, civil és közhasznú szervezet, szociális vagy egészségügyi szolgáltató, közoktatási és közművelődési intézmény. Itt a fogadónak nem kötelező díjazást adni, de pl. költségtérítést adhat. (Listájukat tartalmazza a http://www.civil.info.hu/web/cip/onkentesseg honlap is.)

 

Fent részletezett esetekben nem kell folyamatosan a 30 napot teljesíteni, többször, akár 2-3 naponként is összeadódhat a szükséges 30 nap. Viszont a felajánlott közfoglalkoztatást ez után is el kell vállalnia a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőnek, ez együttműködésének – valamint további ellátásának – feltétele.

 

Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a 30 napos kötelezettségét nem teljesíti, és a felülvizsgálattal érintett időszakban legalább 30 napig igazoltan keresőképtelen volt, kérelmére a járási hivatal a 30 nap teljesítésére 60 napos határidőt ad.

 

JOGOSULTSÁG MEGSZÜNTETÉSE

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni az alábbi okok esetén:

 

„Nem szankciós” megszüntetési okok:

 

Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy:

 

 • előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár, és tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig,
 • álláskeresési támogatásban részesül,
 • katonai szolgálatot teljesít,
 • köznevelési, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
 • aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától.

Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a fent részletezett okok miatt történő megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával történő előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.

 

Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésére az alábbiakban részletezett szankciós ok egyike miatt került sor, akkor az aktív korúak ellátása ismételt megállapításához újra teljesíteni szükséges a jogosultság feltételeit. Ennek akkor van jelentősége, ha a jogosultság megállapítása nem egészségkárosodás jogcímén, hanem álláskeresési támogatás kimerítése, vagy az állami foglalkoztatási szervvel való előzetes együttműködés alapján történt. Ilyen esetben ugyanis a korábban teljesített együttműködés „törlődik”, azt újra teljesíteni kell.

 

„Szankciós” megszüntetési okok:

 • aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,
 • akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította, vagy
 • akinek a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni a következő okok valamelyike alapján:

-          aki a járási hivatal foglalkoztatási osztályával való együttműködés keretében számára felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató azonnali hatályú felmondással szüntette meg;

-          akit a járási hivatal foglalkoztatási osztálya - neki felróható okból - törölt az álláskeresők nyilvántartásából;

-          aki a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;

-          aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban

közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy

kereső tevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett munkát, valamint a háztartási munkát is – nem folytatott, vagy

v  munkaerőpiaci programban nem vett részt, vagy

v  az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban, vagy

v  a szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közvetlenül nem működött közre.

 

 

Bácsalmási Járási Hivatal

Hatósági és Gyámügyi Osztály