Tájékoztató a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítéséről

 Tájékoztató jogosulatlanul igénybe vett pénzbeli szociális ellátások megtérítéséről

 

 

  I.            BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK


Az időskorúak járadékát, aktív korúak ellátását, vagy ápolási díjat igénylő személy már a kérelem benyújtásakor köteles bejelenteni, ha részére más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban.


A fenti szociális ellátásokban részesülő személy 8 napon belül köteles bejelenteni, ha a kérelem benyújtását követően, de a jogerős döntés meghozatalát megelőzően, valamint a jogosultságának fennállása alatt más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indít.


A más rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és ápolási díj jogosulatlanul, de – a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén – nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, melynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.


Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátás szünetelésére okot adó körülmény bekövetkeztéről, valamint a szünetelésre okot adó körülmény megszűnéséről 8 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.


A közfoglalkoztatásban, képzésben való részvétel, (olyan képzés, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül), valamint a keresőtevékenység – kivéve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – időtartamára tekintettel folyósított aktív korúak ellátása jogosulatlanul, de – a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén – nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.


Fent felsorolt esetekben a jogosulatlanul felvett támogatás megtérítést akkor is el kell rendelni, ha nem áll fenn a rosszhiszeműség.


A fenti bejelentési kötelezettségen felül a szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek hiányában, vagy e törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.


A megtérítést az elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell az igénybe vevőnek visszafizetni.


 II.            VÉGREHAJTÁS


Ha a pénzbeli ellátásban részesülő személy a megtérítés összegét – a kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – nem fizeti meg, a szociális hatáskört gyakorló szerv a követelését az alábbiak szerint érvényesíti:


  • amennyiben a kötelezett a járási hivatal által folyósított pénzbeli ellátásban részesül, a pénzbeli ellátásból történő levonással, mely a folyósítandó pénzbeli ellátás 30 %-áig terjedhet,
  • ha a fenti végrehajtás nem vezet eredményre, a követelést adók módjára kell behajtani, melynek költségei szintén kötelezettet terhelik.

Amennyiben a járási hivatal a követelés adók módjára történő behajtásáról intézkedik, a behajtandó köztartozás tekintetében, megkeresése alapján az illetékes állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) jár el.


Ha a járási hivatal a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – kérelemre méltányosságból:


  • csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (2017. évben: 71.250.- Ft-ot),
  • részletekben fizettetheti meg.

A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét (2017. évben: 128.250.- Ft-ot).


A járási hivatal a megtérítés összegének méltányosságból történő csökkentése, elengedése, vagy részletekben történő megfizetése iránti kérelemre hozott döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

 

Bácsalmási Járási Hivatal

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály