Tájékoztatás munkahelymegőrző támogatásról

Tájékoztató

munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. Tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete valamint a 1408/2013 EU rendelete szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:

működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya), és

∙         a támogatás iránti kérelmét az illetékes járási hivatalhoz benyújtja,

∙         a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,

∙         a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá

∙         írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre,

∙         nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és

∙         vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,

∙         vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor, illetve azt a munkaadó az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtania a támogatás iránti kérelmet.

 

 

A támogatás időtartama:

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható.

 

A munkahelymegőrző támogatás mértéke:

A támogatás – mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet.

 

 

A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.

 

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – a  Rehabilitációs kártya valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

 

A támogatás igénylése:

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani.

 

 

A támogatás elbírálása, folyósítása:

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a járási hivatal hatósági szerződést köt.

 

Részletesebb felvilágosításért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához 6430-Bácsalmás, Rákóczi u. 34. fordulhat.

 

Érvényes: 2016. januártól  visszavonásig