Hirdetmény az erdőnek nem minősülő föld kényszerhasznosítójaként történő kijelölés iránti kérelem benyújtásáról

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bácsalmási Járási Hivatala

 

 

HIRDETMÉNY

 

 

AZ ERDŐNEK NEM MINŐSÜLŐ FÖLD

KÉNYSZERHASZNOSÍTÓJAKÉNT TÖRTÉNŐ

KIJELÖLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL

 

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban Földforgalmi tv.) meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi és a Földforgalmi tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén, végső szankcióként a föld kényszerhasznosításba adásáról intézkedik.

A kényszerhasznosítás azzal a földtulajdont, vagy földhasználati jogosultságot szerző személlyel szemben rendelhető el, aki felszólítás, illetve mulasztási bírság kiszabása ellenére sem tett eleget a Földforgalmi tv.-ben a földszerzés, vagy a földhasználati jogosultság megszerzése alapjául szolgáló okiratban vállalt kötelezettségének. A kényszerhasznosítás célja, hogy a földhasználati kötelezettség fentiek szerinti elmulasztása ellenére is hasznosításra kerüljön a föld az arra kijelölt földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet útján.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) értelmében a járási hivatal évente egy alkalommal, január 31-ig hirdetményt tesz közzé annak érdekében, hogy a kényszerhasznosítóként történő kijelölésre a településen földet használó földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek kérelmet nyújthassanak be.

 

1. A kérelem benyújtásának személyes feltétele

 

A járási hivatalnál a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) bejegyzett földműves és mezőgazdasági termelőszervezet nyújthat be kérelmet, feltéve, ha a járási hivatal által vezetett földhasználati nyilvántartás szerint a településen földet használ.

 

2. A kérelem benyújtásának határideje és módja

 

A kérelmet a jelen Hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül lehet írásban benyújtani.

A hirdetmény közzétételének napja a hirdetménynek a járási hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztés napja.

A kérelmet nem kell megindokolni.

A kérelmet a kérelmező

a) földműves esetén a mezőgazdasági üzemközpontjának vagy lakóhelyének,

b) mezőgazdasági termelőszervezet esetén a mezőgazdasági üzemközpontjának vagy székhelyének

fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz nyújthatja be.

 

3. A kényszerhasznosításba adható föld

 

Az erdőnek nem minősülő olyan föld, amelyet érintően a járási hivatal hatósági ellenőrzés keretében megállapította, hogy a tulajdonjogot szerző fél, vagy a földhasználati jogosultságot megszerző fél a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételeket, illetve korlátozásokat és tilalmakat megsértette, és a járási hivatal által foganatosított intézkedések (írásbeli felszólítás, bírság kiszabása) ellenére nem gondoskodott a jogszerű állapot helyreállításáról.

 

Erdőnek nem minősülő föld: olyan belterületi vagy külterületi fekvésű földrészlet,

a) amely az ingatlan-nyilvántartásban

aa) szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított területművelési ágban van nyilvántartva, és

b) amely nem minősül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. évi törvény szerint erdőnek, valamint erdőgazdálkodási célt közvetlenül szolgáló földterületnek.

 

Nem adható kényszerhasznosításba az a földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint a település zártkertjében fekszik, és amelyet a települési önkormányzat a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén szociális földprogram vagy mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási program működtetése céljából kijelölte.

 

4. A kérelem benyújtásának joghatása, a kényszerhasznosító kiválasztása és a föld kényszerhasznosításba adása

 

A határidőben kérelmet előterjesztő földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek adatait– a kérelem benyújtásának határideje lejártát követő 15 napon belül – a járási hivatal összesíti, és a kényszerhasznosítóként jelentkezés tényét a járási hivatal által vezetett nyilvántartásba a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet adatai között feltünteti.

Az ügyintézési határidő 21 nap, a kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének nyilvántartásba vételéről a járási hivatal értesíti a kérelmezőt.

 

Ha a Földforgalmi tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a földnek a kényszerhasznosításba adásáról kell dönteni, a járási hivatal a nyilvántartott kérelmezők közül az alábbi sorrend alapján jelöli ki a kényszerhasznosítót:

 

1)      Nyilvántartott kérelmező tulajdonostárs.

2)      Szántó, rét, legelő (gyep) vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott és kényszerhasznosításba adásra kijelölt föld esetén az a nyilvántartott kérelmező földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet, akinek vagy amelynek mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a kényszerhasznosításba adásra kijelölt föld fekszik, valamint aki vagy amely a föld fekvése szerinti településen - a Földforgalmi törvény 64. § (1) bekezdésében meghatározott 6 hónapos időtartam lejártának napját megelőzően - legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet

3)      Nyilvántartott kérelmező földműves, akinek

a)      a használatában álló föld a Földforgalmi törvény szerint szomszédos a kényszerhasznosításba adásra kijelölt földdel;

b)      a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a kényszerhasznosításba adásra kijelölt föld fekszik;

4)      Nyilvántartott kérelmező mezőgazdasági termelőszervezet, amelynek

a)      a használatában álló föld a Földforgalmi törvény szerint szomszédos a kényszerhasznosításba adásra kijelölt földdel;

b)      a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a kényszerhasznosításba adásra kijelölt föld fekszik.

A 3a) és 3b) pontokban meghatározott csoportokon belüli földművesek közül kényszerhasznosítóként való kiválasztás sorrendje a következő:

a)      a családi gazdálkodó, illetve gazdálkodó család tagja,

b)      fiatal földműves,

c)      pályakezdő gazdálkodó.

Ha több, azonos ranghelyen álló nyilvántartott kérelmezőt lehet kényszerhasznosítóként kijelölni, a járási hivatal a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara) területi szerve javaslatának figyelembevételével választja ki az azonos ranghelyen álló nyilvántartott kérelmezők közül a föld kényszerhasznosítóját.

 

Ha a Kamara területi szerve a járási hivatal megkeresésére 15 napon belül nem nyilatkozik, a járási hivatal dönt az azonos ranghelyen álló nyilvántartott kérelmezők közül a kényszerhasznosító kijelöléséről.

 

A járási hivatalnak önállóhatározattal kell kijelölnie az adott föld kényszerhasznosításának elvégzésére kijelölt földművest vagy mezőgazdasági termelőszervezetet (a továbbiakban: kényszerhasznosító). Mindaddig, amíg a kényszerhasznosítóként jelentkezés ténye szerinti bejegyzés a nyilvántartásban szerepel, az érintett földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet bármikor kijelölhető kényszerhasznosítóként.

 

E határozatban a járási hivatal rendelkezik a kényszerhasznosítás módjáról, időtartamáról és arról, hogy a kényszerhasznosítással ténylegesen és igazoltan felmerülő költségek megtérítése a jogsértő kötelezettet (tulajdonost, földhasználót) terhelik.

A kényszerhasznosítás időtartama a jogsértő állapot fennállásáig, de legalább a gazdasági év végéig, legfeljebb a következő gazdasági év végéig tart.

 

A kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének törlését a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet bármikor kérheti a járási hivataltól, a törlés iránti kérelmét nem kell megindokolnia.

 

5. A kényszerhasznosító jogai és kötelezettségei

 

a)A kényszerhasznosító köteles

aa) a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott földet – a művelési ágának megfelelő – termeléssel hasznosítani;

ab) a szántó, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított területművelési ágban nyilvántartott földet az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágának megfelelően hasznosítani, vagy a földön a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. Gyommentesítés esetében a hasznosítást célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.

 

b)Ha a kényszerhasznosításba adásra a tulajdonos jogsértése folytán került sor, a kényszerhasznosító a föld használatáért, hasznosításáért ellenszolgáltatással nem tartozik a föld tulajdonosa felé. A tulajdonos köteles tűrni, hagy a tulajdonában álló földön a kényszerhasznosító gazdálkodjon.

 

c)Ha a jogsértést a földhasználó követte el, a kényszerhasznosító a földhasználati jogviszonyban a földhasználó helyébe lép. Ekkor a föld használatáért a használatba adónak azonos módon tartozik ellenszolgáltatással, mint a jogelődje, továbbá a kényszerhasznosítót megilleti a haszonbér mérséklésének jogosultsága. A használatba adó a kényszerhasznosítónak nem mondhat fel, a kényszerhasznosítás időtartama a határozatban megállapított határozott (legfeljebb két gazdasági év) időtartam (nem pedig a használati szerződés szerinti időtartam).

 

d) A jogsértő földtulajdonos, vagy a földhasználati jog jogosultja köteles megtéríteni a kényszerhasznosítással ténylegesen és igazoltan felmerült költségeket.

 

e)A kényszerhasznosító minden év október 31-ig a bevételeiről és a kiadásairól köteles elszámolást készíteni a járási hivatal részére. Kiadásai között az indokolt és igazolt költségeket, bevételként a kapott támogatás összegét is el kell számolnia. Ha bevételei a kiadásait meghaladják, a különbözet a kényszerhasznosító nyeresége.

 

f) A kényszerhasznosító esetében a birtokmaximum mértékének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az általa kényszerhasznosítással hasznosított föld területnagyságát.

 

A jelen Hirdetmény a Bácsalmási Járási Hivatal hivatalos helyiségében, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal internetes honlapján kerül közzétételre.

 

 

Bácsalmás, 2017. január 23.

 

                                                                                                                                                                                                              

Szommer Károly

hivatalvezető

  

 

Kifüggesztés napja:                  2017. január 25.

Határidő utolsó napja:            2017. február 24.

Levétel napja:                             2017. február 27.