Tájékoztatás a fogyasztóvédelmi feladatok ellátásáról

Tájékoztatás a fogyasztóvédelmi feladatok ellátásáról

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

 

 

Ezen jogszabályi módosítással egy időben a 197 járásban jelent meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, ezért 2017. január 1-től –fogyasztóvédelmi panasszal- elsősorban a járási hivatalok Hatósági és Gyámügyi Osztályaihoz lehet fordulni. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatoknál illetékességi szabályként a panaszos ügyfél lakóhelye és tartózkodási helye szerint indul meg az eljárás.

  

 

A Járási Hivatalok által ellátott fogyasztóvédelmi feladatok:

 

 • Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok
 • Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások
 • Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek
 • Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel
 • Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése
 • Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése
 • Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése
 • Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget
 • PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató
 • Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre
 • Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve
 • Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.

 

  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal által ellátott fogyasztóvédelmi feladatok:

 

 • Másodfokú hatáskör országos illetékességgel
 • Közérdekű igényérvényesítés
 • A közszolgáltatók részéről a rezsicsökkentés megvalósulásáról megküldött tájékoztatás kezelése
 • Fogyasztóvédelmi referenseket képző vállalkozások nyilvántartása

 

  

 

A Kecskeméti Járási Hivatal által ellátott fogyasztóvédelmi feladatok:

 

 • a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő ügyek
 • a nemzeti fejlesztési miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek
 • a fogyasztói csoporttal, fogyasztóvédelmi referensekkel, a békéltető testületekkel együtt nem működő vállalkozásokkal összefüggő ügyek
 • fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése
 • árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó ügyek
 • reklámmal kapcsolatos ügyek
 • fiatalkorúak részére szóló szerencsejátékra vonatkozó reklám ügyek
 • villamos energia, földgáz, víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,
 • az egységes közszolgáltatói számlaképpel összefüggő fogyasztóvédelmi feladatok,
 • az elektronikus hírközléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ügyek.

 

 

 

Üzlettel rendelkező vállalkozások figyelmébe

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  17/A. §(1) bekezdés értelmében a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni

 

a) a székhelyéről,

b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével,

c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint

d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

Ugyanezen jogszabályhely (1a) bekezdése szerint a tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén, a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon.

 

Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén a tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni, és kifüggeszteni.

 

A fentiekben megfogalmazottak miatt kérjük az üzlettel rendelkező vállalkozásokat, hogy szíveskedjenek a panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatójukat a fenti változások figyelembevételével módosítani, és erről a vásárlókat, fogyasztókat tájékoztatni.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)