Segédletek

Hamarosan betöltöm az öregségi nyugdíjkorhatárt, most korhatár előtti ellátásban részesülök. Van-e teendőm?

   A korhatár előtti ellátás megszűnik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor és a törvény erejénél fogva – változatlan összegben – öregségi nyugdíjjá alakul. A vonatkozó jogszabály azonban lehetőséget biztosít arra is, hogy a jogosult a nyugdíj újbóli megállapítását kérje, amennyiben korhatár előtti ellátásban részesülőként a nyugdíjkorhatár betöltéséig legalább 365 nap szolgálati időt szerzett.


Nyugellátásban részesülök és mellette munkát vállaltam. Több éve dolgozom.

Hogyan számolják el?

   A saját jogú nyugellátásban részesülő személy – ideértve azokat is, akiknek a törvény keretei között nyugellátásuk szünetel – 2006. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjasként foglalkoztatott, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, a naptári évben elért, nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem alapján lehet 0,5 % mértékű növelést megállapítani.

A növelést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja 2017. január elsejétől - külön kérelem nélkül - hivatalból megállapítja minden öregségi nyugdíjkorhatárát betöltött személy részére, aki nyugellátásának folyósítása mellett keresőtevékenységet folytatott.

Aki korhatár előtti ellátásban részesül, nem minősül öregségi nyugdíjasnak, ezért nyugdíjnövelésben nem részesülhet, ellenben 2012. január 1-jétől szolgálati időt szerez.

 

Múlt hónapban postára adtam az öregségi nyugdíj kérelmemet, amihez mellékeltem a katona könyvemet és a munkakönyvemet. A mai napon érkezett egy boríték, amiben a kérelmemet és a mellékelt dokumentumokat is visszaküldték. Mi ennek az oka?

   A nyugdíjbiztosítási eljárásokban a papírmentes ügyintézés kialakítása a cél, ezért 2015. január 1-jétől megkezdődött a papíralapú beérkező dokumentumok elektronizálása. Ettől az időponttól kezdődően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez címzett papíralapú küldeményeket központilag a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság érkezteti. A beérkező küldemények elektronizálása szkennelés útján történik és elektronikus úton történő hitelesítésüket követően rendszerezetten, az iratkezelési szabályoknak megfelelő módon, a központi szakrendszerekből érhetők el az ügyintézők számára. Az igények elbírálása az elektronikus dokumentumok felhasználásával történik.

Az eredeti – ügyfél által megküldött – iratok már nem az ügydöntő határozattal, hanem közvetlenül a hiteles elektronikus dokumentum előállítását követően visszaküldésre kerülnek a feladó részére.

 

Nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesülök, és a magán-nyugdíjpénztárból átlépnék a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Lehet módosíttatni az ellátás összegét?

   Ha a magán-nyugdíjpénztári tag az öregségi nyugdíj megállapítását követően a társadalom- biztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép és az egyéni számlán lévő összeg az államháztartás részére átutalásra kerül, az öregségi nyugdíj összegét a megállapítás kezdő időpontjára visszamenőlegesen módosítani kell. Visszalépés esetén a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesülő személy nyugdíjának összegét is módosítani kell, függetlenül attól, hogy öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be. A visszalépés ténye kizárólag az öregségi nyugdíj összegére van hatással, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően megállapított és folyósított, saját jogú nyugellátásnak nem minősülő ellátások tekintetében nincs jogszabályi felhatalmazás az ellátás összegének ilyen jogcímen történő módosítására. A korhatár előtti ellátásban, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek módosítás iránti kérelme kizárólag abban az esetben teljesíthető, ha részükre öregségi nyugdíj kerül folyósításra.

 

2008-tól és jelenleg is rokkantsági nyugdíjas vagyok és szeretném kérni az öregségi nyugdíj megállapítását. Elismerik majd azokat az éveimet, amikor rokkantként dolgoztam?

   A rokkantsági nyugdíjban részesülők nyugdíjas státusza 2012. január elsejétől megszűnt, ettől az időponttól rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülőnek minősülnek. Ezen ellátás mellett végzett keresőtevékenységgel 2012. január elsejétől további szolgálati időt lehet szerezni, melyet az elért keresettel együtt be kell számítani az öregségi nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset összegébe.

A rokkantsági nyugdíj folyósítása alatt folytatott keresőtevékenysége során fizetett nyugdíjjárulék alapján öregségi nyugdíjazása időpontjától ún. 0,5 %-os mértékű nyugdíjnövelésre jogosult. (A nyugdíjnövelést az egy adott naptári évben fizetett nyugdíjjárulék 0,5 %-ának megfelelő összegben kell megállapítani.)

 

További esetleírások a Magyar Államkincstár Nyugdíjbiztosítási szakmai honlapjának Gyakori kérdések menüpontjában találhatók.